CARTV logistics – Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne warunki handlowe

firmy APE Ptacek Engineering GmbH, Monachium, dla platformy CARTV Logistics

 

Preambuła

Niniejsze Ogólne warunki handlowe (dalej: „OWH”) zawierają podstawowe zasady korzystania z platformy elektronicznej CARTV Logistics przez podmioty, które przewożą pojazdy albo inne dobra gospodarcze lub które chcą je przewieźć.

CARTV Logistics to ogólnoeuropejska giełda transportowa pojazdów i innych dóbr gospodarczych. Jest to wyłącznie platforma pośrednicząca, która służy do łączenia ze sobą użytkowników platformy bez jakiegokolwiek dalszego zaangażowania prawnego ze strony APE.

 

1 Platforma CARTV Logistics

1.1.      Administratorem platformy CARTV Logistics (dalej: „platforma”) i podmiotem stawiającym niniejsze OWH jest APE Ptacek Engineering GmbH, Bayerwaldstraße 9, 81737 Monachium (poniżej: „APE”).

1.2.      Użytkownikami platformy są podmioty, które przewożą pojazdy lub inne dobra gospodarcze (zwane dalej „przedmiotami transportu”) lub które chcą je przewieźć (dalej: „użytkownicy”). Strony, które chcą zlecić przewóz przedmiotów transportu, zwane są dalej „zleceniodawcami”, a strony, które chcą przewieźć przedmioty transportu, zwane są dalej „spedytorami”.

1.3.      Użytkownikami platformy mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i spółki osobowe zdolne do czynności prawnych.

1.4.      Za pomocą platformy zleceniodawcy mogą wstawiać zlecenia na przewóz przedmiotów transportu na platformie, a spedytorzy mogą następnie składać oferty na przewóz.

1.5.      Platforma jest neutralnym rynkiem, na którym zleceniodawcy i spedytorzy mogą wzajemnie się odnajdywać w celu zawarcia umów transportowych.

 

2 Pozwolenie na korzystanie z platformy i zawarcie umowy użytkowania

2.1.      Warunkiem korzystania z platformy jest zarejestrowanie się danego użytkownika w APE i uzyskanie przez niego pozwolenia. Rejestracja jest uważana za zgodę użytkownika na niniejsze Ogólne warunki handlowe w przypadku zawarcia między APE a użytkownikiem umowy dotyczącej korzystania z platformy (dalej: „umowa użytkowania”). Koszty rejestracji i pozwolenia można znaleźć w aktualnym przeglądzie cen.

2.2.      Spedytorzy są dopuszczeni przez APE jako użytkownicy tylko wtedy, gdy mogą przedstawić ważne zezwolenie na transport drogowy zgodnie z § 3 GüKG, tj. niemieckiej ustawy o towarowym transporcie drogowym, lub wspólnotową licencję zgodnie z § 5 GüKG / art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009. Zleceniodawcom ani spedytorom nie przysługują żadne roszczenia wobec APE z tytułu pozwolenia na użytkowanie platformy.

2.3.      Kolejnym warunkiem uzyskania pozwolenia przez spedytora jest podpisanie przez niego oświadczenia o „Poufności i ochronie klienta w zakresie przewozów realizowanych za pośrednictwem CARTV Logistics”.

2.4.      Jeżeli APE chce na podstawie rejestracji udzielić użytkownikowi zezwolenia, APE zakłada dla tego użytkownika konto użytkownika CARTV Logistics, przypisując mu numer umowy; dochodzi wtedy do zawarcia umowy użytkowania.

 

3 Zawieranie umów transportowych między zleceniodawcami a spedytorami

3.1.      APE nie jest stroną umów transportowych; umowy transportowe zawierane są wyłącznie pomiędzy zleceniodawcą a spedytorem.

3.2.      Zamieszczenie na platformie zlecenia transportowego przez zleceniodawcę nie stanowi oferty, a jedynie „zaproszenie” dla spedytorów do składania ofert. Oferty spedytorów nie są wiążące. Wszystkie ceny są cenami netto plus ustawowy podatek od towarów i usług. Oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę, nie przysługuje prawo do dopłaty.

3.3.      Umowa przewozu zostaje zawarta, gdy zleceniodawca wybierze ofertę spedytora, a spedytor potwierdzi zlecenie. Zleceniodawca wybiera oferty według własnego i wyłącznego uznania.

3.4.      Przyjęcie oferty jest wiążące dla zleceniodawcy. Odstąpienie od umowy przewozu jest możliwe tylko za zgodą spedytora. W przypadku anulowania przez zleceniodawcę 25% oferowanej ceny transportu netto będzie należne jako opłata za anulowanie. Spedytor może odstąpić od umowy tylko zgodnie z przepisami ustawowymi §§ 323, 324, 326 niem. kodeksu cywilnego (BGB).

3.5.      W przypadku, gdy przedmiotem transportu jest pojazd, zleceniodawca i spedytor powinni ustalić, czy i jakie dokumenty pojazdu należy uwzględnić w zleceniu transportowym.

 

4 bObowiązki i odpowiedzialność

4.1.     Obowiązki i odpowiedzialność APE

4.1.1.   APE prowadzi platformę w ramach aktualnego stanu techniki bez obowiązku ciągłego jej aktualizowania. APE może tymczasowo ograniczyć działanie platformy, jeśli jest to konieczne lub wskazane ze względu na ograniczenia wydajności, bezpieczeństwo lub integralność serwerów lub w celu przeprowadzenia środków technicznych lub prac konserwacyjnych.

4.1.2.   Jeśli nieprzewidziana awaria systemu utrudni korzystanie z platformy, ci użytkownicy, którzy wstawili aktualne zgłoszenia lub oferty transportowe, zostaną w miarę możliwości odpowiednio poinformowani.

4.1.3.   APE nie udziela żadnej gwarancji na stan i jakość przedmiotów transportu umieszczonych na platformie w celu ich przetransportowania. Informacje o udostępnionych przedmiotach transportu są oparte na informacjach przekazanych przez zleceniodawcę. APE nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez zleceniodawcę. Dotyczy to w szczególności informacji o stanie pojazdu lub właściwościach jego wyposażenia, takich jak akcesoria czy dodatki.

4.1.4.   APE nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez spedytorów o ich licencjach (z wyjątkiem posiadania ważnego zezwolenia zgodnie z § 2.2. zdanie 1 niniejszych OWH), ubezpieczeniach, rejestracji, członkostwach lub ich zrzeszeniu zawodowym, lub za jakiekolwiek inne informacje przekazane przez spedytora w związku z umową przewozu lub jej zainicjowaniem za pośrednictwem platformy.

4.1.5.   Jeżeli przedmiotem transportu jest pojazd, APE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, które mogą znajdować się w pojeździe, należące do właściciela, posiadacza lub innych osób.

4.1.6.   APE nie gwarantuje zleceniodawcy kwalifikacji, niezawodności czy wydajności spedytora (z wyjątkiem posiadania ważnego zezwolenia zgodnie z § 2.2. zdanie 1 niniejszych OWH).

4.1.7.   APE nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe zleceniodawcy wobec spedytora ani za wypełnienie innych zobowiązań umownych lub prawnych użytkowników wobec siebie nawzajem.

4.1.8.   W ramach ogólnego postanowienia w zakresie odpowiedzialności – z zastrzeżeniem powyższych postanowień szczególnych – APE ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za umyślne i rażące zaniedbanie ze strony APE, jej przedstawicieli prawnych, pracowników wyższego szczebla lub innych osób działających w jej imieniu.

4.2.     Obowiązki i odpowiedzialność zleceniodawcy

4.2.1.   Zleceniodawca może przekazać przedmioty transportu do przewozu tylko wtedy, gdy jest właścicielem lub prawnym posiadaczem tych przedmiotów transportu lub gdy przewóz odbywa się za zgodą osoby uprawnionej.

4.2.2.   Zleceniodawca nie może przekazać do przewozu żadnych przedmiotów transportu, których przewóz na drodze jest zabroniony lub dozwolony tylko przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. W szczególności zleceniodawca nie może zlecać transportu towarów niebezpiecznych, substancji niebezpiecznych, chemikaliów, środków odurzających, materiałów wybuchowych, broni lub innych przedmiotów transportu, których posiadanie lub transport są zabronione lub które mogą stanowić wyższe niż standardowe zagrożenie dla spedytora, uczestników ruchu drogowego lub innych ludzi.

4.2.3.   Zleceniodawca jest odpowiedzialny za to, aby udostępnione przez niego zdjęcia, rysunki, opisy i dokumentacja nie były objęte prawami osób trzecich, a w szczególności nie naruszały praw własności przemysłowej osób trzecich oraz były zgodne ze wszelkimi innymi możliwymi przepisami ustawowymi oraz oficjalnymi zobowiązaniami.

4.2.4.   Zleceniodawca odpowiada za poprawność zamieszczonych informacji o przedmiotach transportu, które przygotowuje do przewozu.

4.2.5.   Zleceniodawca zwalnia APE z roszczeń, niezależnie od podstawy prawnej, wynikających z zaniedbania lub umyślnego naruszenia jego umownych lub okołoumownych zobowiązań (w szczególności zobowiązań wynikających z § 4.2.2 niniejszych OWH) oraz pozaumownych zobowiązań w zakresie staranności.

4.2.6.   Zleceniodawca musi upewnić się, że przedmioty transportu są swobodnie dostępne do odbioru w określonym miejscu, tj. wszystkie ewentualne koszty postoju lub holowania lub inne koszty zostały opłacone.

4.2.7.   Jeżeli zleceniodawca przewozi poprzez platformę pojazd, który został zakupiony za pośrednictwem car.tv/All4you, regulacja w zakresie kosztów postoju pozostaje bez zmian (od 6 dnia po podpisaniu umowy z All4you lub sprzedawcą na koszt kupującego).

4.3.     Obowiązki i odpowiedzialność spedytora

4.3.1.   Spedytor zobowiązuje się w wyznaczonym terminie i w miejscu określonym w umowie przewozu odebrać lub zlecić odbiór przesyłki oraz dostarczyć ją w imieniu zleceniodawcy pod adres dostawy określony w umowie przewozu.

4.3.2.   Jeżeli spedytor nie może odebrać towaru w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia APE i zleceniodawcy, podając przyczynę i przewidywany czas trwania opóźnienia.

4.3.3.   W przypadku nieodebrania przedmiotu transportu przez spedytora w uzgodnionym terminie, spedytor jest zobowiązany do zapłaty na rzecz APE kary umownej w wysokości 50,00 EUR. Wszelkie koszty postoju powstałe w wyniku opóźnienia są opłacane przez spedytora bezpośrednio przy odbiorze. Uzgodniony termin odbioru jest terminem niezmiennym; jeżeli spedytor nie odbierze przedmiotu transportu w tym okresie, zleceniodawca ma prawo do ponownego umieszczenia przedmiotu transportu na platformie lub do przyjęcia istniejącej oferty od innego spedytora.

4.3.4.   Dalsze roszczenia APE, zleceniodawcy lub osób trzecich pozostają nienaruszone.   .

4.3.5.   APE zastrzega sobie prawo – w celu ochrony innych zleceniodawców – do wykluczenia spedytora z platformy w przypadku powtarzających się naruszeń w zakresie jego obowiązków.

4.3.6.   Spedytor lub osoba, której zlecił on odebranie towaru, musi w miarę możliwości sprawdzić przedmiot transportu bezpośrednio na miejscu pod kątem widocznych odchyleń od informacji od zleceniodawcy. Jeżeli stan faktyczny przedmiotu transportu odbiega od informacji od zleceniodawcy lub opisu na platformie, spedytor lub osoba, której zlecił on odebranie towaru, musi sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy z dokładnym opisem odchyleń lub ewentualnych uszkodzeń, który musi zostać podpisany przez zleceniodawcę lub osobę, której zleceniodawca zlecił przekazanie przedmiotu transportu. Do protokołu przekazania należy dołączyć zdjęcia o rozdzielczości co najmniej 3,2 megapiksela. Formularze do protokołu przekazania można pobrać z platformy.

4.3.7.   Spedytor zapewnia, że​ jest dostępny przez cały rok w normalnych godzinach pracy (od pon.do pt. 9:00 do 17:00). Jeżeli spedytor nie jest osiągalny, musi on wyznaczyć przez swoją nieobecnością przedstawiciela ds. APE.

 

5 Ubezpieczenie / CMR / Ogólne niemieckie warunki spedycyjne ADSp

5.1.      Spedytor zobowiązany jest zapewnić ochronę ubezpieczeniową zgodnie z przepisami CMR z maksymalnym limitem odpowiedzialności wynoszącym co najmniej 300 000,00 EUR. Zastosowanie ma art. 29 konwencji CMR z dn. 19.05.1956 r. Spedytor odpowiada za szkody wynikające z braku ochrony ubezpieczeniowej. Wszelkie zmiany w zakresie ochrony ubezpieczeniowej należy niezwłocznie zgłaszać firmie APE.

5.2.      Umowa przewozu podlega niemieckim Ogólnym warunkom spedycyjnym (ADSp) w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

 

6 Urządzenia załadunkowe

Palety euro podlegają z reguły wymianie do odwołania. W przypadku braku wymiany należy – w celu wywołania odpowiedniej reakcji – niezwłocznie powiadomić APE. Zastrzeżenia zgłoszone w późniejszym terminie nie mogą zostać uwzględnione.

 

7 Reklamacje

Reklamacje zleceniodawcy po dostarczeniu przedmiotu transportu muszą być złożone niezwłocznie, tzn. albo natychmiast w miejscu dostawy, albo – w przypadku ukrytych szkód – w ciągu maksymalnie 3 dni.

 

8 Wypowiedzenie umowy

 Umowa użytkowania może zostać rozwiązana przez APE i przez dowolnego użytkownika w dowolnym momencie z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Nie narusza to zobowiązań zleceniodawców i spedytorów wynikających z zawartych przez nich umów transportowych, o ile nie zostały one jeszcze wypełnione. Dotyczy to w szczególności realizacji zaciągniętego kredytu dyspozycyjnego CARTV Logistics, którego kosztami obciąża się następnie spedytora.

 

9 Postanowienia końcowe

9.1.     Zakres

9.1.1    Niniejsze OWH mają zastosowanie bez wyjątku do wszystkich użytkowników platformy obsługiwanej przez APE.

9.1.2.   Niniejszym wyraźnie odrzuca się wszelkie ogólne warunki handlowe użytkowników. Nie są one wiążące dla APE, nawet jeśli nie sprzeciwiono się im wyraźnie przy zawieraniu umowy lub użytkownik przewidział specjalny formularz do sprzeciwu w stosunku do swoich warunków. Odmienne ogólne warunki handlowe użytkowników oraz umowy dodatkowe są skuteczne w stosunku do APE tylko wtedy, gdy APE potwierdzi je na piśmie.

9.2.     Zmiany

APE może w każdej chwili zasugerować użytkownikowi zmianę w zakresie niniejszych OWH. Takie propozycje zmian zostaną przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną nie później niż 30 dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę, chyba że odrzuci zmiany APE za pośrednictwem poczty elektronicznej przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Jeśli użytkownik nie zgadza się na proponowane zmiany, ma do proponowanej daty ich wejścia w życie specjalne prawo do wypowiedzenia umowy – bez okresu wypowiedzenia i bezpłatne. Zawiadamiając o proponowanych zmianach, APE informuje użytkownika o prawie do odmowy, jego terminie i szczególnym prawie do wypowiedzenia oraz publikuje zmienione OWH na platformie.

9.3.     Częściowa bezskuteczność

9.3.1.   Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy użytkowania jest lub stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych jej postanowień.

9.3.2.   W przypadku nieskuteczności lub niewykonalności postanowienia umowy użytkowania zastępuje się je ważnym i wykonalnym postanowieniem, którego skutki są najbardziej zbliżone do celu gospodarczego realizowanego przez strony umowy przy pomocy nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. 9.3.3. Skutki prawne niewłączenia lub nieskuteczności niniejszych OWH reguluje § 306 niem. kodeksu cywilnego (BGB).

9.4.     Obowiązujące prawo

Umowa użytkowania łącznie z niniejszymi OWH podlega prawu niemieckiemu, ew. z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ochrony konsumentów państwa członkowskiego UE, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania, o ile są one korzystniejsze dla użytkownika niż przepisy prawa niemieckiego.

9.5.     Właściwość miejscowa

Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Monachium, pod warunkiem, że użytkownik jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. Prawo APE do wniesienia skargi w miejscu ogólnej jurysdykcji użytkownika pozostaje nienaruszone.

 

Niniejsze OWH obowiązują od 01.04.2021 r.

 

Godziny urzędowania CARTV Logistics:

d poniedziałku do piątku 08:00 do 17:00

+49 89 63 02 09 – 331

Close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.