Ochrana údajov

nastaveniach súborov cookie

Týmto Vás chceme informovať o spracovaní vašich osobných údajov firmou GLOBAL SERVICES TV a. s. a firmou APE Ptacek Engineering GmbH a o vašich právach vyplývajúcich z práva na ochranu údajov.

 

1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a ako môžem kontaktovať osobu poverenú ochranou údajov?

Za spracovanie údajov je zodpovedná firma:
GLOBAL SERVICES TV a. s.
Žilinská 7-9
811 05 Bratislava
+421 (2) 57 282 500
info@cartv.eu

zastupovaná: predseda predstavenstva Philip Vondrak

Osobu poverenú ochranou údajov môžete kontaktovať na vyššie uvedenom kontakte alebo na: e-mailovej adrese ochranaosobnychudajov@cartv.eu

a

APE Ptacek Engineering GmbH
Bayerwaldstr. 9
81737 München
+49 (0) 89 630209 0
+49 (0) 89 630209 90
info@cartv.eu

zastupovaná: Thorsten Böhm

 

 

 

2. Na aké účely a na akom právnom základe sú údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Nariadenia o ochrane údajov (GDPR), Spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG-nový), ako aj ďalších platných zákonov v prípade, že je to nevyhnutné pre spracovanie informácií na tejto webovej stránke, ako aj našich služieb na tejto stránke.

V prípade čisto informačného využitia stránky, teda ak sa pri používaní stránky neprihlásite, neregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, s výnimkou údajov, ktoré poskytuje váš prehliadač, aby vám umožnil návštevu stránky. Ide o nasledovné údaje:

 • IP adresa
 • dátum a čas dopytu
 • časový rozdiel v porovnaní s greenwichským stredným časom (Greenwich Mean Time, GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna strana)
 • stav prístupu/kód stavu HTTP
 • prenesené množstvo údajov
 • webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka
 • prehliadač
 • operačný systém a jeho rozhranie
 • jazyk a verzia prehliadača

Pre zabezpečenie funkčnej stability webovej stránky prebieha ukladanie v súboroch log. Okrem toho pomáhajú tieto súbory zaistiť bezpečnosť našich informačno-technických systémov a optimalizáciu webovej stránky.

Čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR je právnym základom pre prechodné ukladanie údajov a súborov log.

V prípade, že sa procesy spracovania osobných údajov zakladajú na súhlase dotknutej osoby, slúži ako právny základ nariadenie GDPR čl. 6 ods.1 písm. a.

Čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR predstavuje právny základ pre spracovanie osobných údajov pri vypĺňaní zmlúv, pri ktorých je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán. Rovnako to platí pri realizovaní predzmluvných opatrení, ktoré vyžadujú procesy spracovania.

V prípade, že naša spoločnosť podlieha právnej povinnosti, na splnenie ktorej sa vyžaduje spracovanie osobných údajov, je právnym základom čl. 6 ods.1 písm. c nariadenia GDPR.

Čl. 6 ods. 1 písm. d nariadenia GDPR je právnym základom v prípadoch, keď si životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov.

V prípade spracovania osobných údajov s cieľom chrániť oprávnené záujmy našej spoločnosti alebo tretej osoby, prevažujú tieto pred záujmami, základnými právami a slobodami dotknutej osoby. Čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR je právnym základom tohto spracovania.

Osobné údaje sa môžu poskytnúť nášmu poskytovateľovi IT služieb z dôvodu vytvorenia tejto webovej stránky.

 

3. Bezpečnosť údajov

Dodržiavame aktuálne technické opatrenia pre zaistenie bezpečnosti údajov, predovšetkým na ochranu vašich osobných údajov pred ohrozením pri prenosoch dát, ako aj pred nadobudnutím treťou osobou. Tieto sa prispôsobia vždy aktuálnemu stavu techniky.

 

4. Cookies

Okrem toho sa pri používaní webovej stránky ukladajú na vašom počítači cookies. Cookies sú malé textové súbory, ukladané na vašom pevnom disku a priradené prehliadaču, ktorý používate, pomocou ktorých prichádzajú určité informácie na miesto, ktoré cookie vytvorí (v tomto prípade teda k nám). Cookies nemôžu ovládať programy ani prenášať na váš počítač vírusy. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka celkovo vhodnejšia na používanie a efektívnejšia.

Akonáhle používateľ vyhľadá našu webovú stránku, je informovaný o použití cookies pre účely analýz. Pre spracovanie osobných údajov v tejto súvislosti je vyžiadaný jeho súhlas.

Táto webová stránka používa cookies v nasledujúcom rozsahu: prechodné cookies (dočasné použitie), perzistentné cookies (časovo obmedzené použitie), „Third-Party Cookies“ (od tretieho poskytovateľa), „Flash-Cookies“ (trvalé použitie).

a) Prechodné cookies sa po zatvorení prehliadača automaticky vymažú. Patria sem predovšetkým Session Cookies. Tieto uložia takzvané identifikačné číslo užívateľa (Session-ID), pomocou ktorého je možné priradiť rôzne požiadavky z vášho prehliadača k spoločnej činnosti. Pomocou toho môže byť váš počítač opäť identifikovaný, keď sa vrátite na webovú stránku. Session cookies sa po vašom odhlásení alebo zatvorení prehliadača vymažú. Bez použitia cookies nie sú niektoré funkcie na našej internetovej stránke použiteľné. Vyžadujú si, aby mohol byť prehliadač aj po prechode na inú stránku opäť identifikovaný.

b) Perzistentné cookies sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného času, ktorý môže byť odlišný v závislosti od cookie. Cookies môžete kedykoľvek zmazať v nastaveniach bezpečnosti vo vašom prehliadači.

c) Nastavenia vášho prehliadača môžete konfigurovať podľa vašich želaní a napr. používanie „Third-Party-Cookies“ alebo všetkých cookies zrušiť. Upozorňujeme vás ale na to, že potom nemôžete používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

d) Prevádzkové cookies. Pre zlepšovanie obsahu a kvality našej stránky používame prevádzkové cookies. Tieto nám umožňujú zistiť využitie našej webovej stránky. Vďaka tomu sme schopní našu ponuku neustále zlepšovať.

Názov cookie Druh cookie Účel cookie Kategórie údajov
ASP.NET_SessionId; fe_typo_user; _pk* Prechodné Session, prihlásenie užívateľa Typ 1
cookieconsent*; username*; hash*; Perzistentné Súhlas s cookie, prístupové údaje Typ 2

Tieto uložené informácie sa ukladajú oddelene od údajov, ktoré sú eventuálne naďalej u nás vedené.

Predovšetkým údaje z cookies nie sú prepojené s vašimi ďalšími údajmi. Aktuálne uložené cookies môžete kedykoľvek zmazať. Je možné aj automatické mazanie.

Pre spracovanie osobných údajov pomocou využívania cookies nevyhnutných na technické fungovanie tvorí právny základ nariadenie GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f. Ak používateľ súhlasil so spracovaním osobných údajov pomocou využívania prevádzkových cookies, stáva sa tento súhlas právnym základom podľa nariadenia GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás ale na to, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v celom rozsahu.

 

5. Registrácia

Ako používateľ máte možnosť registrovať sa na našej webovej stránke. Je potrebné k tomu uviesť vaše osobné údaje. Údaje uvedené vo formulári sú zároveň poskytnuté našej spoločnosti a uložené. Údaje nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe. V priebehu registračného procesu, resp. v momente registrácie sa ukladá nasledovné:

(1) IP adresa používateľa
(2) Čas registrácie (dátum a hodina)
(3) Osobné údaje (meno a adresa)
(4) Kontaktné údaje (telefón, e-mail)

V prípade, že je pre spracovanie údajov k dispozícii súhlas používateľa, slúži ako právny základ nariadenie GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a. Ak je pre vyplnenie zmluvy nevyhnutná registrácia, v ktorej zmluvnou stranou je používateľ, alebo sú potrebné registračné údaje v rámci predzmluvných opatrení, tvorí právny základ pre spracovanie údajov čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR.

Registrácia môže byť potrebná z troch dôvodov: Vaša registrácia ako používateľa je nevyhnutná buď pre spracovanie určitých obsahov a výkonov na našej webovej stránke, pre vyplnenie zmluvy alebo pri procese predzmluvných opatrení.

Ak viac nie sú potrebné údaje, ktoré boli získané na dosiahnutie pôvodného účelu, sú tieto vymazané. Údaje, ktoré boli získané v priebehu registračného procesu, sú vymazané potom, čo dôjde k zrušeniu alebo zmene registrácie na webovej stránke. Údaje, ktoré boli uložené v priebehu registrácie za účelom vyplnenia zmluvy alebo procesu predzmluvných opatrení, sú zmazané, ak viac nie sú pre spracovanie zmluvy potrebné.

Pre splnenie zákonných a zmluvných povinností môže byť aj po uzatvorení zmluvy nevyhnutné uložiť osobné údaje zmluvného partnera.

Predčasné zmazanie údajov, ktoré sú potrebné pre spracovanie zmluvy alebo predzmluvných opatrení, je možné len vtedy, ak neexistujú žiadne zmluvné alebo zákonné povinnosti ich naďalej ukladať.

 

6. Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje získame, keď nám ich poskytnete vyplnením kontaktného formulára. Uvedené údaje sú následne spracované a použité na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Iné spracovanie a použitie vašich údajov pre reklamné účely alebo prieskum trhu je možné realizovať len s vaším výslovným súhlasom.

 

V čase odosielania správy sa ukladajú nasledovné údaje:

(1) IP adresa používateľa
(2) Čas registrácie (dátum a hodina)
(3) Osobné údaje (meno a adresa)
(4) Kontaktné údaje (telefón, e-mail)
(5) Identifikačné číslo podvozku VIN (len pri zadaní inzerátu)
(6) Číslo zmluvy (len pri predaji)

Aby sme mohli vaše údaje v rámci procesu odosielania spracovať, prosíme vás o súhlas používateľa podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Kontaktovanie je možné aj na poskytnutú alternatívnu e-mailovú adresu, v rámci ktorého sú potom osobné údaje používateľa zaslané prostredníctvom e-mailu uložené v našej spoločnosti.

Právnym základom pre spracovanie údajov pri predložení súhlasu používateľa je čl. 6 ods. 1 písm. a. nariadenia GDPR. Ak je cieľom oslovenia prostredníctvom e-mailu uzavretie zmluvy, právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR.

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje z formulára výlučne pre účely oslovenia a spracovania kontaktu. Ide tu o legitímny záujem, že je na spracovanie údajov je potrebné oslovovanie formou e-mailu. Spracovanie ďalších osobných údajov počas procesu odosielania je založené na zabránení ďalšieho zneužitia kontaktného formulára, ako aj záruke bezpečnosti našich informačno-technických systémov.

Ak viac nie sú potrebné údaje, ktoré boli získané na dosiahnutie pôvodného účelu, sú tieto vymazané. Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke alebo zaslané formou e-mailu, nie sú už viac potrebné, ak s používateľom neprebieha žiadna ďalšia komunikácia. V tomto prípade je počas sledovania skutočnosti zrejmé, že je stav ukončený a ani v budúcnosti nedôjde k žiadnej ďalšej komunikácii.

Dodatočné osobné údaje získavané v priebehu procesu odosielania, sú do siedmich dní zmazané.

Používateľ má možnosť kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Pri oslovovaní prostredníctvom e-mailu môže používateľ kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšia komunikácia už ale nie je možná, pretože všetky osobné údaje uložené v priebehu oslovenia boli v tomto prípade zmazané.

 

7. Použitie Matomo

Táto webová stránka používa funkciu na analyzovanie webovej stránky Matomo (inak: Piwik) za účelom vyhodnocovať užívateľské prístupy na túto webovú stránku. Kvôli tomuto vyhodnocovanie sa na vašom počítači ukladajú cookies (viac o tom v bode 4). Cookies sa ukladajú na počítači používateľa a z neho sú poskytnuté našej stránke. Preto máte ako používateľ plnú kontrolu nad používaním cookies.

Akonáhle načítate jednotlivé podstránky našej webovej stránky, spracúvajú sa nasledovné údaje:

(1) Dva bajty IP adresy zo systému používateľa, ktorý vyvolal načítanie
(2) Načítaná webová stránka
(3) Webová stránka, z ktorej sa používateľ dostal na načítanú webovú stránku (Referrer)
(4) Podstránky, ktoré boli načítané načítanou webovou stránkou
(5) Doba pobytu na webovej stránke
(6) Frekvencia načítaní webovej stránky

Vyššie menovaný softvér na analýzu pracuje pritom výlučne na serveroch našej webovej stránky. Spracovanie osobných údajov používateľov prebieha výlučne na tomto mieste. Neprebieha žiadne poskytnutie údajov tretej osobe. Softvér je nakonfigurovaný tak, aby bola vaša IP adresa spracovaná len krátko, tzn. bajty IP adresy sú skryté (napr. 192.168.Xxx.xxx). Preto nie je možné priradenie skrátenej IP adresy k počítaču, ktorý vyvolal načítanie, a teda ani k vašej lokalite.

Bližšie informácie o nastaveniach súkromia softvéru Matomo nájdete na nasledujúcom odkaze: https://matomo.org/docs/privacy/.

Upozorňujeme, že ak zabránite ukladaniu súborov cookie, je možné, že nebudete môcť túto webovú stránku využívať v plnom rozsahu. Uloženiu súborov cookie sa dá zabrániť nastavením v prehliadači alebo použitím nasledujúcich nastavení:

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov používateľov je čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Spracovanie osobných údajov používateľov nám umožňuje analyzovať vyhľadávanie našich používateľov na internete. Vďaka vyhodnocovaniu získaných údajov vieme zostaviť informácie o používaní jednotlivých komponentov našej webovej stránky. Toto nám pomáha neustále zlepšovať našu webovú stránku aj jej vhodné používanie. Na tieto účely je k dispozícii aj v náš prospech záujmu spracovanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Vďaka anonymite IP adresy je dostatočne zohľadnený záujem používateľov o ich ochranu osobných údajov.

Akonáhle údaje nie sú viac potrebné pre účely zaznamenávania, sú zmazané. V tomto prípade po 30 dňoch.

Bližšie informácie o nastaveniach súkromia softvéru Matomo nájdete na nasledujúcom odkaze: https://matomo.org/docs/privacy/

 

8. Zapojenie Google Maps

Na tejto stránke využívame možnosti Google Maps. Vďaka tomu vám môžeme poskytnúť interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožniť vám komfortné používanie funkcie mapy.

Po návšteve webovej stránky obdrží Google informáciu, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy). Toto prebehne nezávisle od toho, či Google spracúva užívateľské konto, cez ktoré ste prihlásený alebo užívateľské konto neexistuje. Ak ste prihlásený cez Google, tieto údaje sú priradené priamo k vášmu kontu. Ak si informácie k vášmu profilu na Google neželáte priradiť, musíte sa pred potvrdením tlačidla odhlásiť.

Google tieto údaje uloží pod užívateľským profilom a použije ich pre účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo podľa potreby zostavovaniu svojej stránky. Takéto vyhodnocovanie prebieha hlavne (aj pre neprihlásených používateľov) za účelom poskytnutia potrebnej reklamy a informovania iných používateľov sociálnych sietí o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti tvorbe týchto užívateľských profilov, pričom je potrebné sa zamerať na jeho uplatnenie na YouTube.

Informácie o treťom poskytovateľovi: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy a https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a podlieha EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

9. Aké práva na ochranu údajov si môžem ako dotknutá osoba uplatniť?

Pokiaľ nie sú profesné predpisy prekážkou, máte právo:

 • podľa čl. 7 ods. 3 nariadenia GDPR váš poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho nesmie spracovanie údajov, ktoré sa vzťahuje na tento súhlas, v budúcnosti viac pokračovať.
 • podľa čl. 15 nariadenia GDPR kedykoľvek si od nás informáciu o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, vyžiadať. Predovšetkým si môžete vyžiadať informáciu o účeloch spracovania, kategóriu osobných údajov, ako aj ich pôvod, kategórie prijímateľov, ktorým boli alebo sú vaše údaje zverejnené, ako aj účel a plánovanú dobu uloženia, existenciu práva na opravu, zmazanie, obmedzenie spracovania alebo jeho zrušenie, existenciu práva na sťažovanie, pôvod údajov, pokiaľ tieto neboli získané nami, ako aj informáciu o existencii automatického hľadania riešenia, vrátane profilovania a príp. dôrazných informácií k ich podrobnostiam;
 • podľa čl. 16 nariadenia GDPR požadovať bezodkladnú opravu vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sú u nás uložené;
 • podľa čl. 17 nariadenia GDPR požadovať zmazanie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ nie je potrebné spracovanie pre uplatnenie práva na slobodné vyjadrenie názoru a informácie, pre splnenie právnej povinnosti, z dôvodov verejných záujmov alebo pre vymáhanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • podľa čl. 18 nariadenia GDPR požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, pokiaľ sa spochybní správnosť vašich údajov, spracovanie je nezákonné, odmietate však ich zmazanie a údaje viac nepotrebujeme, napriek tomu ich potrebujete pri vymáhaní, uplatnení alebo obhajovaní právnych nárokov alebo ste sa podľa čl. 21 nariadenia GDPR odvolali proti spracovaniu;
 • podľa čl. 20 nariadenia GDPR obdržať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte (na stroji) alebo požadovať ich poskytnutie inej zodpovednej osobe a
 • podľa čl. 77 nariadenia GDPR sťažovať sa na kontrolnom úrade. Spravidla sa môžete obrátiť na kontrolný úrad vo vašom mieste bydliska alebo výkonu práce alebo nášho sídla kancelárie.

Všetky priania a požiadavky o poskytnutie informácií alebo námietky k spracovaniu údajov smerujte, prosím, na e-mailovú adresu: datenschutz@cartv.eu alebo na adresu uvedené v našej tiráži.

 

10. Deti

Osobné informácie od maloletých nezískavame. V prípade neúmyselného získania budú tieto bezodkladne zmazané.

 

11. Môžem nesúhlasiť so spracovaním mojich osobných údajov?

Máte právo nesúhlasiť so spracovaním vašich osobných údajov pre účely priamej reklamy bez udania dôvodov. Ak spracúvame vaše údaje na ochranu oprávnených záujmov, môžete s týmto spracovaním nesúhlasiť z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej mimoriadnej situácie. Vaše osobné údaje viac nebudeme spracovávať v tom prípade, ak môžeme poukázať na závažné legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo spracovanie slúži pre vymáhanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Aby bolo možné webovú stránku pre používateľov vytvoriť a zabezpečiť jej prevádzkovanie, je nevyhnutne potrebné zbieranie a ukladanie údajov do súborov log. Na základe tohto neexistuje pre používateľa možnosť nesúhlasiť.

Pokiaľ sú súbory log uložené, najneskôr po siedmich dňoch sú zmazané. K ďalšiemu spracovaniu nedochádza.

 

12. Mám možnosť sa sťažovať?

Domnievate sa, že spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne alebo vylučuje právo na ochranu osobných údajov z iných dôvodov, môžete podať sťažnosť na príslušnom kontrolnom úrade:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Oficiálna webstránka úradu:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0

 

 

Close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.