Polityka prywatności

ustawienia ciasteczek

Niniejszym udzielamy informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki APE Ptacek Engineering GmbH oraz GLOBAL SERVICES TV a. s. (w tym również – w ramach oddziału spółki GLOBAL SERVICES TV a.s., jako przedsiębiorcy zagranicznego – na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), jak również informacji w zakresie praw, jakie przysługują Państwu na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i w jaki sposób mogę się skontaktować z takim administratorem?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych są spółki:

APE Ptacek Engineering GmbH
Bayerwaldstr. 9
81737 München
+49 (0) 89 630209 0 / +49 (0) 89 630209 90
info@ape.de

reprezentowana przez prezesa: Thorsten Böhm

GLOBAL SERVICES TV a. s.
Žilinská 7-9
SK-811 05 Bratislava
+421 (2) 57 282 500
info@gstv.sk

reprezentowana przez Członka Zarządu: Philip Vondrak

GLOBAL SERVICES TV a. s. Spółka akcyjna Oddział w Polsce

ul. Karolkowa 30, PL-01-207 Warszawa

+48 (22) 160 91 91

rodo@cartv.eu

osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego w oddziale: Dyrektor Oddziału w Polsce: Thorsten Böhm/Anette Chassee

Z naszymi administratorami skontaktować się można z użyciem powyższych danych kontaktowych.

 

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej ma miejsce przetwarzanie danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w oparciu o przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), jak również w oparciu o przepisy wszelkich pozostałych właściwych ustaw, o ile jest to konieczne przy zamieszczaniu informacji na tej stronie internetowej oraz świadczeniu na niej usług.

W sytuacji, w której korzystacie Państwo z naszej strony jedynie w celu uzyskania informacji, jako użytkownik niezalogowany / niezarejestrowany lub w przypadku, w którym przekazujecie nam Państwo pozostałe rodzaje informacji, nie pobieramy żadnych danych osobowych, z wyjątkiem tych danych, które przekazuje nam Państwa wyszukiwarka, koniecznych wyłącznie w celu umożliwienia odwiedzenia naszej strony. Takimi informacjami są:

 • adres IP
 • data i godzina złożenia zapytania
 • różnica Państwa strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretnej strony)
 • status dostępu / kod statusu http
 • każdorazowo przesyłana ilość danych
 • adres strony www, z której otrzymano żądanie
 • rodzaj przeglądarki
 • system operacyjny wraz z jego sposobem wyświetlania
 • język i wersja oprogramowania wyszukiwarki.

W celu zapewnienia sprawności funkcjonowania strony internetowej, gromadzenie danych ma miejsce w postaci log files / plików dziennika. Dane te służą ponadto zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów techniczno-informacyjnych oraz optymalizacji strony www.

Np. 6 ust. 1 lit. F) RODO jest podstawą prawną regulującą tymczasowe gromadzenie danych oraz plików dziennika.

W przypadku, w którym dla procesów przetwarzania danych osobowych konieczna jest zgoda zainteresowanej osoby, podstawą prawną jest np. 6 ust. 1 lit. A) RODO.

Np. 6 ust. 1 lit. B) RODO stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych do celów realizacji umów, w których stroną jest sama zainteresowana osoba. Ta sama zasada obowiązuje w zakresie realizacji procedur przed zawarciem umowy, wymagających przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, w którym firma nasza podlegałaby obowiązkowi prawnemu, dla którego spełnienia konieczne byłoby przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowić będzie np. 6 ust. 1 lit. C) RODO.

Np. 6 ust. 1 lit. D) RODO stanowi podstawę prawną w przypadkach, w których przetwarzanie danych konieczne jest ze względu na żywotny interes osoby zainteresowanej lub innej osoby fizycznej.

W sytuacji, w której doszłoby do przetwarzania danych osobowych w celu ochrony uprawnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, interesy, obywatelskie prawa podstawowe, a także swobody obywatelskie osoby zainteresowanej schodzą na drugi plan. Dla takiego rodzaju przetwarzania danych podstawą prawną jest np. 6 ust. 1 lit. F) RODO.

Dane osobowe przekazane mogą zostać naszemu dostawcy usług informatycznych w celu przygotowania tej strony internetowej.

 

3. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy aktualne środki techniczne w celu zagwarantowania ochrony danych, w tym zwłaszcza Państwa danych osobowych, przed zagrożeniami w trakcie transmisji danych, jak również przed dostępem osób trzecich. Aktualne środki techniczne są każdorazowo dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

 

4. Cookies („ciasteczka“)

Przez cały czas – podczas korzystania ze strony internetowej – w Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przyporządkowywane do Państwa przeglądarki i zapisywane na twardym dysku; poprzez te pliki podmiot je umieszczający, (czyli w tym przypadku – nasze spółki) otrzymuje określone informacje. „Ciasteczka” nie mogą uruchamiać na Państwa komputerze żadnego programu ani infekować Państwa komputera żadnymi wirusami. Służą one jedynie do tego, aby uczynić ofertę internetową bardziej przyjazną użytkownikowi i bardziej efektywną.

W momencie otwarcia naszej strony przez użytkownika jest on informowany o stosowaniu plików cookies do celów dokonywania analiz. Musi on wyrazić zgodę na związane z powyższym przetwarzanie użytych danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w następującym zakresie: „transient cookies” (pliki krótkotrwałe), „persistent cookies” (pliki długotrwałe), „third-party cookies” (pliki od użytkowników trzecich), „flash-cookies” (pliki długotrwałego użycia w oprogramowaniu typu flash).

a) Transient cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Do grupy tej należą w szczególności „session-cookies” (pliki sesyjne/tymczasowe). Pliki takie gromadzą identyfikatory sesyjne, tzw. Session-ID, za pomocą, których różne zapytania Państwa przeglądarki przyporządkowane mogą zostać do jednej sesji. Powyższy system pozwala na rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na stronę internetową. Pliki sesyjne zostają usunięte po Państwa wylogowaniu się lub po zamknięciu wyszukiwarki. Bez użycia takich plików niektóre funkcje naszej strony internetowej nie są użyteczne. Funkcje takie wymagają ponownego rozpoznania wyszukiwarki także po zmianie strony internetowej.

b) Persistent cookies są po określonym czasie automatycznie usuwane; okres ten jest zależny od rodzaju danego pliku cookie. Pliki te można zawsze usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa w Państwa wyszukiwarce.

c) Mogą Państwo skonfigurować ustawienia wyszukiwarki odpowiednio do swoich życzeń, np. odrzucać akceptację plików third-party cookies lub wszystkich cookies. Jednakże wskazujemy, że wówczas może dojść ewentualnie do sytuacji, w której nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji strony.

d) Analityczne pliki cookies. W celu poprawy treści i jakości naszej strony internetowej stosujemy ten rodzaj „ciasteczek”. Pliki takie umożliwiają nam zrozumieć to, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. W ten sposób jesteśmy w stanie trwale zoptymalizować naszą ofertę.

 

Nazwa pliku cookie Rodzaj pliku cookie Cel pliku cookie Kategoria danych
ASP.NET_SessionId; fe_typo_user; _pk* Transient sesja logowanie Typ 1
cookieconsent*; username*; hash*; Persistent cookies zgoda dane dostępowe Typ 2

 

Tego rodzaju dane gromadzone są oddzielnie niż ewentualne inne przekazane nam informacje.

W szczególności dane w plikach cookies nie będą łączone z innymi Państwa danymi. Aktualnie zapisane pliki mogą Państwo usunąć w każdej chwili. Usuwanie jest możliwe również automatycznie.

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem wymaganych technicznie plików cookies reguluje np. 6 ust. 1 lit. F) RODO. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych z użyciem plików cookies do celów analitycznych, zgoda taka stanowi podstawę prawną w rozum. Przepisu z np. 6 ust. 1 lit. A) RODO.

Zapisywania plików cookies mogą Państwo uniknąć dokonując odpowiedniej zmiany ustawień oprogramowania Państwa wyszukiwarki; wskazujemy jednak, że w takim przypadku dojść może do sytuacji, w której ewentualnie nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

5. Rejestracja

Umożliwiamy Państwu, – jako użytkownikowi – zarejestrowanie się na naszej stronie internetowej. W tym celu wymagamy podania przez Państwa swoich danych osobowych. Informacje, przekazane nam poprzez zakładkę do wprowadzania danych, zostaną przekazane naszej spółce i zapisane w naszym banku danych. W żadnym momencie dane takie nie zostaną przekazane osobom trzecim. W trakcie procesu rejestracyjnego, wzgl. w momencie rejestracji zapisane zostaną następujące dane:

 1. adres IP użytkownika
 2. czas rejestracji (data i godzina)
 3. dane osobowe (imię, nazwisko oraz dane adresowe)
 4. dane kontaktowe (nr telefonu i adres poczty elektronicznej).

W przypadku wydania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi np. 6 ust. 1 lit. A) RODO. W przypadku, w którym rejestracja konieczna jest do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub w przypadku, w którym dane rejestrowe konieczne są do celów procedur przedumownych, podstawą prawną dla przetwarzania danych jest np. 6 ust. 1 lit. B) RODO.

Rejestracja może stać się konieczna z trzech powodów:, gdy rejestrują się Państwo, jako użytkownik w celu udostępnienia określonych treści lub usług na naszej stronie internetowej, w celu wykonania/realizacji przez Państwa postanowień umowy lub w celu realizacji procedur przedumownych.

W sytuacji, w której dane – pobrane w celu osiągnięcia pierwotnego celu – nie będą już potrzebne, zostaną one usunięte. Dane, pobrane w trakcie procedury rejestracyjnej, zostaną usunięte, jeżeli na stronie internetowej dojdzie do anulowania rejestracji lub do zmiany związanych z nią danych. Dane, zgromadzone w ramach rejestracji do celów realizacji umowy lub procedur przedumownych będą usuwane, jeżeli nie będą konieczne do ww. wykonania umowy.

W celu umożliwienia spełnienia wymogów ustawowych lub umownych, również po zawarciu umowy istnieć może konieczność gromadzenia danych osobowych strony takiej umowy.

Wcześniejsze usunięcie danych, zgromadzonych do celów realizacji umowy lub do realizacji procedur przedumownych, możliwe jest dopiero wówczas, jeżeli brak jest umownego lub ustawowego obowiązku, nakazującego ich dalsze przetrzymywanie.

 

6. Formularz kontaktowy

Państwa dane osobowe będą gromadzone, jeżeli Państwo udostępnią je nam wypełniając formularz kontaktowy. Przekazane nam dane przetwarzane i wykorzystywane będą jedynie w celu przekazania Państwu do dyspozycji żądanych informacji. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych, wykraczające poza ten zakres, a służące do celów reklamowych lub do badań rynkowych wymagać będzie Państwa wyraźnej zgody.

Następujące dane zostają zapisane w chwili przesłania nam informacji:

 1. adres IP użytkownika
 2. czas rejestracji (data i godzina)
 3. dane osobowe (imię, nazwisko oraz dane adresowe)
 4. dane kontaktowe (nr telefonu i adres poczty elektronicznej)
 5. numer podwozia (tylko w przypadku publikacji ogłoszenia)
 6. numer umowy (tylko w przypadku realizacji sprzedaży).

Aby – w ramach przesyłania danych – można było przetwarzać Państwa dane, prosimy o wyrażenie zgody, jako użytkownik i odsyłamy do wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych.

Możemy również nawiązać kontakt poprzez przekazany nam alternatywnie adres mailowy; dane osobowe, które użytkownik wyśle wraz z e-mailem będą gromadzone przez naszą spółkę.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest – za zgodą użytkownika – np. 6 ust. 1 lit. A) RODO. Jeżeli nawiązanie kontaktu drogą mailową ma na celu zawarcie umowy, podstawą prawną jest np. 6 ust. 1 lit. B) RODO.

Spółka nasza przetwarza informacje, pochodzące z zakładki do wprowadzania danych, wyłącznie do celów nawiązywania kontaktu i jego opracowania. Ma tu również miejsce nasz uzasadniony interes, wymagany w celu przetwarzania danych, jeżeli kontakt nawiązany został drogą mailową. Przetwarzanie dalszych danych osobowych w trakcie ich przesyłania uzasadnione jest koniecznością zapobiegania ewentualnym nadużyciom w korzystaniu z formularza kontaktowego, co gwarantuje także bezpieczeństwo naszych systemów techniczno-informacyjnych.

W sytuacji, w której dane – pobrane w celu osiągnięcia pierwotnego celu – nie będą już potrzebne, zostaną usunięte. Dane osobowe, przesłane nam pocztą elektroniczną, a zebrane poprzez formularz kontaktowy w zakładce na stronie internetowej, stają się niepotrzebne, jeżeli ustaje komunikacja z użytkownikiem. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli po analizie istniejącego stanu rzeczy wyraźnie widoczne będzie, że kontakt został zakończony, a w przyszłości nie nastąpi już żadna komunikacja.

Dodatkowe dane osobowe, które gromadzimy w trakcie przesyłania informacji, usunięte zostaną w terminie siedmiu dni. Użytkownik – w każdym momencie – odwołać może swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku nawiązania kontaktu drogą mailową użytkownik również w każdym momencie odwołać może swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wówczas jednak nie można kontynuować komunikacji z tym użytkownikiem, gdyż wszelkie dane osobowe, jakie zgromadzone zostały w ramach nawiązywania tego kontaktu, są usuwane.

 

7. Użycie Matomo

Nasza strona internetowa stosuje oprogramowanie Matomo (dawniej: Piwik), służące do analizy dostępu i ruchu użytkowników na naszej stronie internetowej. Do celów wspomnianej analizy zapisywane są na Państwa komputerze pliki cookies (więcej na ten temat w pkt. 4) . Pliki te są zapisywane na komputerze użytkownika i przez niego przekazywane są na naszą stronę. Z tego powodu mają Państwo, – jako użytkownik – pełną kontrolę nad użyciem takich plików.

W przypadku korzystania przez Państwa z poszczególnych części/zakładek naszej strony internetowej, przetwarzamy następujące dane:

 1. dwa bajty adresu IP systemu użytkownika, który wysyła żądanie
 2. adres wywołanej strony internetowej
 3. adres strony internetowej, z której użytkownik przekierowany został na wywołaną stronę internetową (tzw. Referer)
 4. adresy podstron, na które użytkownik przeszedł z wywołanej strony
 5. czas trwania odwiedzin na stronie internetowej
 6. częstotliwość wywoływania strony internetowej.

Powyższe oprogramowanie analityczne funkcjonuje przy tym wyłącznie na serwerach z naszą stroną internetową. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika ma miejsce wyłącznie w tym miejscu. Dane takie nie są przekazywane osobom trzecim. Oprogramowanie skonfigurowano w taki sposób, że Państwa adres IP przetwarzany jest wyłącznie w formie skróconej, tzn. 2 bajty adresu IP są ukryte (np. 192.168.xxx.xxx). W ten sposób nie można przyporządkować skróconego adresu IP do komputera wysyłającego żądanie, a tym samym do Państwa lokalizacji.

Bliższe informacje dotyczące ustawień sfery prywatności w oprogramowaniu Matomo znajdują się pod następującym linkiem: https://matomo.org/docs/privacy/.

Chcielibyśmy zauważyć, że uniemożliwiając przechowywanie plików cookies, witryna prawdopodobnie nie będzie funkcjonowała w pełnym zakresie. Uniemożliwienie przechowywania plików cookies można zmienić w opcjach przeglądarki lub poniższych ustawieniach:

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika umożliwia nam analizę zachowania naszych użytkowników, surfujących na stronie. Poprzez analizę pozyskanych danych jesteśmy w stanie zebrać informacje o sposobie korzystania z poszczególnych komponentów naszej strony internetowej. To z kolei pozwala nam ciągle poprawiać naszą stronę i jej użyteczność dla klientów. Powyższe cele obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, określony w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uczynienie anonimowym Państwa adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia interes użytkownika w zakresie ochrony jego własnych danych osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne do naszych celów rejestracyjnych. Usunięcie danych ma miejsce po 30 dniach.

Bliższe informacje dotyczące ustawień sfery prywatności w oprogramowaniu Matomo znajdują się pod następującym linkiem: https://matomo.org/docs/privacy/.

 

8. Umieszczenie w Google Maps

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy ofertę Google Maps. W ten sposób możemy Państwu pokazywać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiamy wygodne korzystanie z takiej funkcji.

Poprzez odwiedziny na naszej stronie internetowej Google otrzymuje informację (wraz z Państwa adresem IP), że wywołali Państwo odpowiednią podstronę. Powyższe ma miejsce niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani przez konto użytkownika Google czy też nie posiadacie Państwo takiego konta. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, dane te przyporządkowane będą bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli natomiast nie życzą sobie Państwo takiej identyfikacji, muszą Państwo wylogować się przed uruchomieniem tego przycisku.

Google gromadzi dane, jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, badania rynku i/lub optymalizacji swojej strony internetowej pod kątem konkretnych potrzeb. Tego rodzaju analiza służy (także dla niezalogowanych użytkowników) prezentacji reklamy behawioralnej, a także informowaniu innych użytkowników forów społecznościowych o ich aktywności na naszej stronie internetowej. Posiadają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia takiego profilu użytkownika. Odpowiednie pouczenie w tym zakresie znajdą Państwo na stronie YouTube.

Informacje o ww. oferencie, jako osobie trzeciej: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy oraz https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de

Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

9. Jakich praw – jako osoba zainteresowana – dochodzić mogę w zakresie ochrony danych?

Jeżeli nie koliduje to z przepisami prawa korporacyjnego, posiadają Państwo prawo do:

 • wypowiedzenia w każdym momencie udzielonej nam zgody (na podst. art. 7 ust. 3 RODO); powyższe spowoduje, że przestaniemy przetwarzać dane, z których wynikała powyższa zgoda;
 • żądania w każdym momencie informacji dot. Państwa danych osobowych, które są u nas przetwarzane (na podst. art. 15 RODO); w szczególności żądać mogą Państwo informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach danych osobowych, pochodzeniu danych, kategoriach odbiorców, którym ujawniono lub którym ujawnia się Państwa dane, celu oraz o planowanym okresie gromadzenia danych, o istnieniu prawa do korekty, usunięcia danych, jak również ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do sprzeciwu, informacji o istnieniu prawa do złożenia skargi, o pochodzeniu Państwa danych, (jeżeli te nie zostały przez nas pobrane), jak również informacji o istnieniu zautomatyzowanego mechanizmu podejmowania decyzji, z uwzględnieniem tzw. profilingu („tworzenia zindywidualizowanego profilu użytkownika”) i ew. przekonujących szczegółowych informacji w każdym takim zakresie;
 • żądania niezwłocznej korekty zgromadzonych u nas Państwa danych osobowych, jeżeli dane takie są niepoprawne lub niekompletne (na podst. art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia zgromadzonych u nas Państwa danych osobowych (na podst. art. 17 RODO), jeżeli ich przetwarzanie nie jest konieczne do celów wykonywania prawa do swobody wypowiedzi i wolności informacji, do wypełniania zobowiązań prawnych, a ponadto: konieczne ze względu na interes publiczny lub do celów dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych;
 • żądania (na podst. art. 18 RODO) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile negują Państwo poprawność tych danych, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przy czym odrzucają Państwo ich usunięcie i – w odróżnieniu od nas – potrzebują je w celu dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych lub też (na podst. art. 21 RODO) złożyli Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania;
 • żądania (na podst. art. 20 RODO) otrzymywania – udostępnionych nam – Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i sporządzonym maszynowym pismem formacie lub udostępnienia ich innej osobie odpowiedzialnej, a także
 • złożenia skargi (na podst. art. 77 RODO) w instytucji nadzorczej; z reguły mogą się Państwo zwrócić w takiej sprawie do instytucji nadzorczej w miejscu Państwa pobytu, miejscu pracy lub też w miejscu, w którym ma siedzibę nasza kancelaria.

Wszelkie prośby o informacje lub zastrzeżenia w zakresie przetwarzania danych prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: rodo@cartv.eu lub na adres podany w stopce dokumentu.


10. Dzieci

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych osób niepełnoletnich. W przypadku takiego nieświadomego przypadku dane takie niezwłocznie usuniemy.


11. Czy mogę złożyć sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zamieszczania bezpośrednich reklam, bez konieczności podawania powodów. W sytuacji, w której dane przetwarzane są w celu ochrony Państwa uzasadnionych interesów, również można złożyć sprzeciw wobec takiego przetwarzania (z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji). Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w której wykazać będziemy mogli dostateczne – i związane z koniecznością ochrony tych danych – powody dla dalszego ich przetwarzania, powody przeważające nad Państwa interesami, prawami oraz wolnościami lub też sytuacji, w której przetwarzanie danych służy dochodzeniu, korzystaniu lub obronie roszczeń prawnych. W celu udostępnienia strony internetowej użytkownikowi i zagwarantowania funkcjonowania tej strony, absolutnie konieczna jest ewidencja danych oraz ich gromadzenie w postaci log files / plików dziennika. W tym zakresie brak jest możliwości złożenia sprzeciwu przez użytkownika. O ile dochodzi do gromadzenia plików log files, są one usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. Dalsze ich przetwarzanie nie ma miejsca.


12. Czy mam możliwość złożenia skargi?

Jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzamy Wasze dane osobowe w sposób niezgodny z prawem lub też ew. naruszamy prawo ochrony danych z innych powodów, mogą Państwo złożyć skargę w jednej z poniższych instytucji nadzorczych, właściwych dla lokalizacji naszej firmy.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 4826/12
SK-820 07 Bratislava

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.