CARTV logistics – Ogólne warunki handlowe

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti APE Ptacek Engineering GmbH, Mníchov, pre platformu CARTV Logistics

 

Predslov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obsahujú základné pravidlá pre používanie elektronickej platformy CARTV Logistics stranami, ktoré prepravujú alebo plánujú prepravovať vozidlá alebo iný hospodársky tovar.

S CARTV Logistics je k dispozícii celoeurópska burza dopravy pre vozidlá a iný hospodársky tovar.  Ide o čisto sprostredkovateľskú platformu, ktorá sa používa na spájanie používateľov platformy bez ďalšieho právneho zapojenia APE.

 

1 Platforma CARTV Logistics

1.1.      Prevádzkovateľom platformy CARTV Logistics (ďalej len „Platforma“) a používateľom týchto obchodných podmienok je APE Ptacek Engineering GmbH, Bayerwaldstrasse 9, 81737 Mníchov (ďalej len „APE“).

1.2.      Používateľmi platformy sú strany (ďalej len „Používatelia“), ktoré si nechávajú alebo plánujú nechať prepraviť vozidlá alebo iný hospodársky tovar (ďalej len „Predmety prepravy“).  Strany, ktoré si chcú nechať prepravovať Predmety prepravy, sa ďalej označujú ako „Objednávatelia“, a strany, ktoré chcú Predmety prepravy prepravovať sa ďalej označujú ako „Prepravcovia“.

1.3.      Ako Používatelia Platformy môžu vystupovať fyzické osoby, právnické osoby a partnerstvá spôsobilé na právne úkony.

1.4.      Prostredníctvom Platformy môžu Objednávatelia na Platforme zadávať objednávky na prepravu Predmetov prepravy, ktoré sa majú prepravovať, a Prepravcovia môžu následne predkladať ponuky na prepravu.

1.5.      Platforma je neutrálne trhovisko, na ktorom sa môžu stretnúť Objednávatelia a Prepravcovia s cieľom uzatvoriť zmluvy o preprave.

 

2 Schválenie pre používanie Platformy a uzavretie Zmluvy o používaní  

2.1.      Podmienkou používania Platformy je, aby sa príslušný Používateľ zaregistroval a bol schválený  spoločnosťou APE. Registrácia sa považuje za súhlas Používateľa s týmito VOP v prípade, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy o používaní Platformy medzi APE a Používateľom (ďalej: „Zmluva o používaní“).  Náklady na registráciu a schválenie sú založené na aktuálnom prehľade cien.

2.2.      Prepravcovia budú spoločnosťou APE schválený ako Používatelia iba v prípade, že sú schopní preukázať sa platným povolením na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy podľa § 3 zákona o nákladnej cestnej doprave (GüKG) alebo licenciou Spoločenstva podľa § 5 zákona o nákladnej cestnej doprave (GüKG) / článkov 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1072/2009. Objednávatelia ani Prepravcovia nemajú nárok voči spoločnosti APE na schválenie ako Používatelia Platformy.

2.3.      Ďalšou podmienkou pre schválenie strany ako Prepravcu je, aby Prepravca podpísal vyhlásenie o „Dôvernosti a ochrane zákazníka v rámci prepravy sprostredkovanej Platformou CARTV Logistics“.

2.4.      Ak by spoločnosť APE chcela schváliť Používateľa na základe registrácie, otvorí spoločnosť APE tomuto Používateľovi používateľský účet CARTV Logistics a pridelí mu číslo zmluvy; tým sa uzavrie Zmluva o používaní.

 

3 Uzatváranie prepravných zmlúv medzi Objednávateľmi a Prepravcami

3.1.      APE nie je zmluvnou stranou prepravných zmlúv. Prepravné zmluvy sa uzatvárajú výlučne medzi Objednávateľom a Prepravcom.

3.2.      Zverejnenie požiadavky na prepravu na Platforme zo strany Objednávateľa nepredstavuje ponuku, ale iba výzvu na predkladanie ponúk  pre Prepravcov. Ponuky od Prepravcov sú nezáväzné. Všetky ceny sú netto plus zákonná DPH. Uchádzač s najvyššou ponukou nemá nárok na príklep.

3.3.      Zmluva o preprave sa uzavrie, keď si Objednávateľ vyberie ponuku Prepravcu a Prepravca potvrdí objednávku. Objednávateľ si vyberá ponuky podľa vlastného uváženia.

3.4.      Prijatie ponuky je pre Objednávateľa záväzné. Odstúpiť od prepravnej zmluvy  môže len so súhlasom Prepravcu. V prípade storna zo strany Objednávateľa bude splatný storno poplatok vo výške 25 % z ponúkanej čistej ceny prepravy. Odstúpenie zo strany Prepravcu je možné iba v súlade so zákonnými ustanoveniami §§ 323, 324, 326 občianskeho zákonníka (BGB).

3.5.      Ak je Predmetom prepravy vozidlo, Objednávateľ a Prepravca by mali stanoviť, či a aké doklady o vozidle by mali byť uvedené v objednávke prepravy.

 

4 Povinnosti a zodpovednosť

4.1.     Povinnosti a zodpovednosť spoločnosti APE

4.1.1.   Spoločnosť APE prevádzkuje Platformu v súlade so súčasným stavom techniky bez akejkoľvek povinnosti ju neustále aktualizovať. Spoločnosť APE môže dočasne obmedziť činnosť Platformy, ak je to potrebné z hľadiska kapacitných obmedzení, bezpečnosti alebo integrity serverov alebo na vykonanie technických opatrení alebo údržby.

4.1.2.   Ak je používanie Platformy znemožnené v dôsledku výpadku systému, tí Používatelia, ktorí majú v danom čase zverejnené požiadavky na prepravu alebo ponuky, o tom budú podľa možností vhodným spôsobom informovaní.

4.1.3.   Spoločnosť APE nezaručuje stav ani kvalitu Predmetov prepravy, ktoré sú na Platforme zverejnené ako predmety, pre ktoré sa vyžaduje preprava. Informácie o Predmetoch prepravy sú založené na informáciách poskytnutých Objednávateľom. APE nepreberá zodpovednosť za informácie poskytnuté Objednávateľom. Týka sa to najmä informácií o stave vozidla alebo jeho výbavy, ako je príslušenstvo alebo nadštandardné vybavenie.

4.1.4.   Spoločnosť APE nepreberá zodpovednosť za informácie Prepravcov o ich licenciách (s výnimkou existencie platného povolenia podľa § 2.2. Veta 1 týchto VOP), poistení, registrácii, členstve alebo ich obchodnom zväze, alebo za akékoľvek ďalšie informácie Prepravcu v súvislosti s prepravnou zmluvou alebo jej sprostredkovaním prostredníctvom Platformy.

4.1.5.   Ak je Predmetom prepravy vozidlo, spoločnosť APE nezodpovedá za žiadne osobné veci patriace vlastníkovi alebo držiteľovi alebo inej osobe nachádzajúce sa v interiéri vozidla.

4.1.6.   APE nezaručuje Objednávateľovi vhodnosť, spoľahlivosť ani výkon Prepravcu (s výnimkou existencie platného povolenia podľa § 2.2. Vety 1 týchto BOP).

4.1.7.   Spoločnosť APE nezodpovedá za platobné povinnosti Objednávateľa voči Prepravcovi, ani za plnenie akýchkoľvek iných zmluvných alebo zákonných povinností Používateľov voči sebe navzájom.

4.1.8.   Ako všeobecné nariadenie o zodpovednosti platí s ohľadom na vyššie uvedené osobitné ustanovenia, že spoločnosť APE zodpovedá v súlade so zákonnými ustanoveniami za úmysel a hrubú nedbanlivosť zo strany spoločnosti APE, jej právnych zástupcov, vedúcich pracovníkov alebo iných poverencov.

4.2.     Povinnosti a zodpovednosť Objednávateľa

4.2.1.   Objednávateľ môže poskytnúť Predmety prepravy na prepravu len vtedy, ak je vlastníkom alebo zákonným držiteľom týchto Predmetov prepravy alebo ak sa preprava uskutočňuje so súhlasom oprávnenej osoby.

4.2.2.   Objednávateľ nesmie dať k dispozícii na prepravu Predmety prepravy, ktorých preprava po cestných komunikáciách je zakázaná alebo je povolená iba pri dodržaní osobitných bezpečnostných opatrení. Objednávateľ predovšetkým nesmie žiadať prepravu žiadneho nebezpečného tovaru, nebezpečných látok, chemikálií, omamných látok, výbušnín, zbraní alebo iných Predmetov prepravy, ktoré je zakázané vlastniť alebo prepravovať alebo ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre Prepravcu alebo cestnú premávku alebo verejnosť presahujúcu rámec bežného nebezpečenstva v cestnej premávke.

4.2.3.   Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby ním poskytnuté fotografie, výkresy, popisy a dokumentácia neobsahovali práva tretích strán, a najmä aby neporušovali žiadne práva priemyselného vlastníctva tretích osôb a aby boli v súlade so všetkými ďalšími zákonnými predpismi a spĺňali úradné požiadavky.

4.2.4.   Objednávateľ ručí za správnosť svojich údajov o Predmetoch prepravy, ktoré dáva k dispozícii na prepravu.

4.2.5.   Objednávateľ bude chrániť spoločnosť APE pred nárokmi, bez ohľadu na právny základ, ktoré vzniknú z nedbanlivého alebo úmyselného porušenia jeho zmluvných alebo mimozmluvných povinností (najmä povinností podľa § 4.2.2. týchto VOP), ako aj nezmluvnej povinnosti poskytnutia riadnej starostlivosti.

4.2.6.   Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby Predmety prepravy, ktoré majú byť prepravené, boli pripravené na vyzdvihnutie na ich stanovišti, t. j. aby boli uhradené všetky prípadné náklady na státie alebo odtiahnutie alebo iné náklady.

4.2.7.   Ak si Objednávateľ dáva prostredníctvom Platformy prepraviť vozidlo, ktoré bolo zakúpené prostredníctvom stránky car.tv/All4you, regulácia nákladov na státie zostáva nedotknutá (od 6. dňa po podpísaní zmluvy so spoločnosťou All4you alebo predajcom na náklady kupujúceho).

4.3.     Povinnosti a zodpovednosť Prepravcu

4.3.1.   Prepravca sa zaväzuje, že prevezme Predmety prepravy v stanovenej lehote alebo ich nechá vyzdvihnúť na stanovišti určenom v prepravnej zmluve a doručí ich Objednávateľovi na dodaciu adresu uvedenú v prepravnej zmluve.

4.3.2.   Ak prepravca nie je schopný vyzdvihnúť Predmet v stanovenej lehote, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť spoločnosť APE a Objednávateľa s uvedením dôvodu a predpokladanej doby omeškania.

4.3.3.   Ak Prepravca nevyzdvihne Predmet prepravy v dohodnutej lehote na vyzdvihnutie, je Prepravca povinný zaplatiť spoločnosti APE zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR. Všetky náklady na státie vzniknuté v dôsledku meškania hradí Prepravca priamo pri vyzdvihnutí. Dohodnutý dátum vyzdvihnutia je pevný dátum. Pokiaľ Prepravca nevyzdvihne Predmet prepravy v rámci lehoty na vyzdvihnutie, je Objednávateľ oprávnený opäť umiestniť Predmet prepravy na Platformu alebo prijať existujúcu ponuku od iného Prepravcu.

4.3.4.   Ďalšie nároky spoločnosti APE, Objednávateľa alebo tretích strán zostávajú nedotknuté.

4.3.5.   Na účel ochrany ďalších Objednávateľov si spoločnosť APE vyhradzuje právo vylúčiť z Platformy Prepravcu, ktorý opakovane poruší svoje povinnosti.

4.3.6.   Prepravca alebo osoba poverená vyzdvihnutím musí podľa možnosti skontrolovať Predmet prepravy priamo na mieste, či nevykazuje zjavné odchýlky od informácií poskytnutých Objednávateľom. Ak sa skutočný stav Predmetu prepravy odchyľuje od informácií poskytnutých Objednávateľom alebo od popisu na Platforme, musí Prepravca alebo osoba poverená vyzdvihnutím vyhotoviť protokol o preberaní s presným opisom odchýlok alebo prípadných škôd a dať ho podpísať Objednávateľovi alebo osobe, ktorá bola Objednávateľom poverená poskytnúť Predmet prepravy. K protokolu o preberaní musia byť pripojené fotografie s rozlíšením najmenej 3,2 megapixelov. Predlohy protokolu o preberaní sú k dispozícii na Platforme.

4.3.7.   Prepravca zabezpečí, aby bol zastihnuteľný po celý rok počas bežnej pracovnej doby (po – pia 9:00 – 17:00 hod.). Ak Prepravcu nemožno zastihnúť, musí pred svojou neprítomnosťou určiť zástupcu pre APE.

 

5 Poistenie/CMR/Nemecké všeobecné zasielateľské podmienky (ADSp)

5.1.      Prepravca je povinný zabezpečiť poistné krytie v súlade s ustanoveniami CMR s maximálnym limitom zodpovednosti najmenej 300 000,00 EUR. Uplatňuje sa článok 29 Dohovoru CMR z 19. mája 1956. Prepravca zodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku chýbajúceho poistného krytia. Akékoľvek zmeny v poistnom krytí musia byť okamžite nahlásené spoločnosti APE.

5.2.      Na prepravnú zmluvu sa vzťahujú Nemecké všeobecné zasielateľské podmienky (ADSp) v platnom znení.

 

6 Nakladacie prostriedky

Europalety sa až do odvolania musia vymieňať. V prípade, že nebudú vymenené, musí o tom byť okamžite informovaná spoločnosť APE, aby mohla reagovať. Neskôr vznesené námietky nemôžu byť uznané.

 

7 Reklamácie

Reklamácia zo strany Objednávateľa po dodaní Predmetu prepravy musí byť uplatnená okamžite, t. j. buď priamo ba mieste odovzdania, alebo v prípade skrytého poškodenia maximálne do 3 dní.

 

8 Ukončenie zmluvného vzťahu

Zmluvu o používaní môže ukončiť spoločnosť APE a ktorýkoľvek Používateľ kedykoľvek s výpovednou lehotou dva týždne ku koncu mesiaca. To však nebude mať vplyv na povinnosti Objednávateľov a Prepravcov vyplývajúce z prepravných zmlúv, ktoré uzavreli, pokiaľ ešte neboli splnené. Platí to najmä pre vybavenie požadovanej CARTV Logistics-Dispo, náklady na ktorú sa následne vyúčtujú Prepravcovi.

 

9 Záverečné ustanovenia

9.1.     Oblasť platnosti

9.1.1    Tieto VOP platia bez výnimky pre všetkých Používateľov Platformy prevádzkovanej spoločnosťou APE.

9.1 2.   Všetky všeobecné obchodné podmienky Používateľov sa týmto výslovne odmietajú. Nezaväzujú spoločnosť APE ani vtedy, ak neboli vyslovene odmietnuté pri uzatváraní zmluvy alebo ak Používateľ poskytol špeciálny formulár na namietanie voči jeho VOP. Odlišné VOP Používateľov a vedľajšie dohody sú účinné voči spoločnosti APE iba vtedy, ak ich spoločnosť APE písomne ​​potvrdila.

9.2.     Zmeny

Spoločnosť APE môže Používateľovi kedykoľvek navrhnúť zmeny týchto VOP. Takéto návrhy zmien budú Používateľovi zaslané e-mailom najneskôr 30 dní pred navrhovaným dátumom nadobudnutia ich účinnosti. Ak Používateľ tieto zmeny neodmietne e-mailom zaslaným spoločnosti APE pred navrhovaným dátumom nadobudnutia ich účinnosti, má sa za to, že s nimi súhlasí. Ak Používateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, má až do navrhovaného dátumu nadobudnutia ich účinnosti osobitné právo na bezplatné a okamžité vypovedanie. Pri oznamovaní navrhovaných zmien spoločnosť APE informuje Používateľa o jeho práve na odmietnutie, o lehote na odmietnutie a osobitnom práve na vypovedanie zmluvy a zverejní zmenené VOP na platforme.

9.3.     Čiastočná neúčinnosť

9.3.1.   Ak by bolo akékoľvek ustanovenie Zmluvy o používaní neúčinné alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť jej ostatných ustanovení.

9.3.2.   Neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy o používaní by sa malo nahradiť účinným a vykonateľným ustanovením, ktorého účinky sa budú čo najviac približovať hospodárskemu cieľu zamýšľanému zmluvnými stranami neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením.

9.3.3.   Právne následky nezačlenenia alebo neúčinnosti týchto VOP sa riadia  § 306 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB).

9.4.     Rozhodné právo

Zmluva o používaní vrátane týchto VOP podlieha nemeckému právu, prípadne vrátane povinných ustanovení právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa členského štátu EÚ, v ktorom má používateľ svoje bydlisko, za predpokladu, že sú pre používateľa výhodnejšie ako ustanovenia nemeckého práva.

9.5.     Miesto jurisdikcie

Výlučným miestom jurisdikcie je Mníchov, ak je používateľom obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo verejnoprávny fond. Právo spoločnosti APE podať žalobu vo všeobecnom mieste jurisdikcie Používateľa zostáva nedotknuté.

 

 

Tieto obchodné podmienky platia od 1. apríla 2021.

 

Servisná doba CARTV Logistics:

Pondelok – piatok 08:00 hod. – 17:00 hod.

+49 89 63 02 09 – 331

Close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.