Ogólne Warunki Handlowe

Preambuła

Niniejsze Ogólne warunki handlowe (OWH) zawierają podstawowe zasady korzystania z usług grupy firm CARTV. W skład tej grupy firm wchodzą spółka GLOBAL SERVICES TV a.s., z siedzibą w:  Žilinská 7-9, SK-811 05 Bratislava, numer identyfikacyjny: 35 920 700, wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym Bratysława I, wydział: Sa, nr wpisu: 5858/B (zwana dalej „Global”) oraz jej spółki zależne, APE Ptacek Engineering GmbH, Bayerwaldstraße 9, D-81737 München (zwana dalej „APE”) oraz Global Services TV Sales GmbH, Bayerwaldstraße 9, D-81737 München (zwana dalej „STV”). Grupa firm będzie nazywana dalej „CARTV”.

Niniejsze OWH regulują zasady stosunków umowy pomiędzy CARTV z jednej strony a użytkownikami usług oferowanych przez CARTV z drugiej strony.

CARTV prowadzi międzynarodową platformę handlową. Dotyczy ona giełdy wartości końcowej w celu ustalenia wartości rezydualnej wszelkiego rodzaju pojazdów, szczególnie w związku ze szkodami podlegającymi ubezpieczeniu OC lub autocasco, głównie w branży motoryzacyjnej.

W celu określenia wartości rezydualnej CARTV wprowadza na platformą handlową dane dostarczone przez osoby trzecie na temat używanych, w większości uszkodzonych obiektów. Na podstawie tych danych upoważnieni oferenci mogą składać wiążące oferty na wymienione obiekty.

Jeśli właściciel chce sprzedać wprowadzony obiekt, CARTV oferuje realizację za pośrednictwem usługi realizacji All4you w celu kupna/sprzedaży obiektu. Szczególną formą realizacji kupna jest regulamin wartości odtworzeniowej (dalej: „CARTV all-in-WBW”), który jest przedstawiany właścicielowi do wyboru. Więcej informacji nagoalive.cartv.eu.

Niniejsze OWH mają zastosowanie bez wyjątku w odniesieniu do wszystkich dostawców danych, właścicieli i oferentów, którzy korzystają z usług oferowanych przez CARTV. Obejmują one wszystkie usługi i stosunki prawne między CARTV a nimi. Dotyczą wszystkich obecnych i przyszłych relacji handlowych.

Wszelkie warunki umownych kontrahentów firmy CARTV zostają niniejszym wyraźnie odrzucone. Takie sprzeczne OWH nie zobowiązują CARTV, nawet jeśli nie zaprzeczono im w sposób wyraźny przy zawieraniu umowy lub kontrahent przewidział specjalną formę sprzeciwu. Odmienne warunki kontrahentów, a także dodatkowe uzgodnienia są skuteczne wobec CARTV tylko wtedy, gdy zostały potwierdzone na piśmie przez CARTV.

CARTV zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH, a także procesów i zasad oferowanej platformy handlowej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu i uwzględnieniu interesów użytkowników, jeśli będzie to uzasadnione. Zmiany niniejszych OWH zostaną opublikowane przez CARTV w Internecie, a nasi kontrahenci zostaną jednocześnie poinformowani o zmienionych OWH. Zmienione OWH zaczynają obowiązywać cztery tygodnie po ogłoszeniu zmiany i powiadomieniu kontrahentów.

 
§ 1 Definicje

 

Na potrzeby niniejszych OWH poniższe określenia są zdefiniowane w następujący sposób:

 

 1. „Użytkownicy” to osoby fizyczne i prawne o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych, które korzystają z usług CARTV jako dostawcy danych, właściciele lub oferenci.
 2. „Dostawcy danych” to ubezpieczyciele lub ich rzeczoznawcy, eksperci pojazdowi lub ich organizacje, firmy leasingowe, operatorzy flot lub dealerzy handlowi i osoby prywatne podłączone do systemu CARTV, którzy udostępniają firmie CARTV dane dotyczące pojazdów używanych lub powypadkowych, używanych akcesoriów lub innych używanych przedmiotów w celu ich wprowadzenia do systemu CARTV na potrzeby obliczania wartości rezydualnej i/lub pośredniczenia w sprzedaży.
 3. „Oferenci” to komercyjni dealerzy pojazdów powypadkowych, salony samochodowe, warsztaty, inne podmioty gospodarcze zajmujące się handlem pojazdami, jak również certyfikowane firmy recyklingowe, które składają oferty na zakup pojazdów za pośrednictwem systemu CARTV.
 4. „Sprzedający” to właściciele pojazdów, których dotyczą wprowadzone dane.
 5. „Kontrahenci” to dostawcy danych, właściciele i oferenci, którzy korzystają z usług CARTV.
 6. „Oferta” to kwota, którą oferent oferuje za pośrednictwem systemu CARTV na zakup pojazdu.
 7. „Okres ważności oferty” to okres zadeklarowany firmie CARTV przez dostawcę danych i określony w systemie CARTV, w którym oferent jest związany ofertą. Zwykle wynosi on 30 dni, ale może być dłuższy lub krótszy w zależności od danych wprowadzonych przez dostawcę danych.
 8. „Okres składania ofert” to okres wskazany przez dostawcę danych, w którym CARTV udostępnia dostarczone dane oferentom w celach informacyjnych i do składania ofert.
 9. „Przybicie licytacji” to decyzja właściciela o przyjęciu określonej oferty.
 10. Określenie „pojazd” w niniejszych OWH odnosi się do pojazdów używanych lub powypadkowych, a także używanych akcesoriów i innych używanych przedmiotów.
 11. CARTV sky – aplikacja dla dealerów umożliwiająca dostęp do własnych danych dotyczących giełdy wartości końcowej CARTV oraz składanie ofert na pojazdy powypadkowe.

 
§ 2 Dopuszczenie i uczestniczenie
 

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez CARTV wymaga rejestracji i nadania identyfikatora użytkownika przez CARTV. Rejestracja następuje po pełnym i prawidłowym podaniu danych użytkownika oraz przedłożeniu zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w branży samochodowej oraz upoważnienia do udziału w procedurze płatności SEPA. Kolejnym wymaganiem jest zgoda wnioskodawcy na obowiązywanie niniejszych OWH. W przypadku kontrahentów z krajów UE spoza Republiki Federalnej Niemiec dodatkowym wymogiem jest podanie odpowiedniego, ważnego zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej.
 2. Po dopuszczeniu do uczestniczenia w usługach oferowanych przez CARTV komercyjni dostawcy danych otrzymują dane dostępowe online lub oprogramowanie wymagane do korzystania.
 3. Uczestniczenie w CARTV jako oferent wymaga nabycia dostępu do systemu dealerskiego CARTV, a także obligatoryjnej realizacji umowy za pośrednictwem usługi realizacji All4you. Ponadto oferent musi zapewnić cyfrowy kanał telekomunikacyjny (np. DSL) do połączenia się z centralą CARTV.
 4. Dopuszczenie następuje poprzez otrzymanie powiadomienia z firmy CARTV wysłanego faksem lub w wiadomości e-mail zawierającego identyfikator użytkownika i dane do logowania.
 5. Udzielenie dopuszczenia do systemu CARTV nie jest obowiązkiem.
 6. Oferent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania CARTV, jeżeli nie spełnia już warunków dopuszczenia do systemu CARTV, na przykład z powodu wygaśnięcia zezwolenia na działalność.
 7. Za uczestnictwo w systemie CARTV w charakterze oferenta oferent musi uiszczać na rzecz firmy CARTV miesięczną stawkę ryczałtową zgodnie z aktualnym cennikiem.

 
§ 3 Przebieg giełdy wartości końcowej i realizacja za pośrednictwem usługi CARTV All4you

 1. Pojazdy są oferowane do sprzedaży za pośrednictwem CARTV.

Oferenci mogą składać oferty na pojazdy wystawione w CARTV w odpowiednim okresie składania ofert. Oferty są wiążące. Oferent nie ma bezwzględnego prawa do zakupu oferowanych przedmiotów.

 

 1. Po wygaśnięciu okresu składania ofert CARTV przesyła otrzymane oferty do odpowiedniego dostawcy danych lub właściciela. Na podstawie dostarczonych informacji właściciel może przyjąć ofertę. Przyjęcie oferty następuje w formie tekstowej. Z chwilą przyjęcia takiej oferty dochodzi do zawarcia skutecznej umowy kupna między oferentem a właścicielem. Wszystkie oferty są cenami ostatecznymi i w razie potrzeby zawierają podatek VAT.

 

 1. Właściciel ma również regularnie do wyboru CARTV all-in-WBW. W takim przypadku zleca firmie CARTV, aby sprzedała jego pojazd. Następnie CARTV kupuje pojazd za pośrednictwem STV i sprzedaje go, albo wystawia pojazd na aukcję online po podpisaniu umowy pośrednictwa i pośredniczy w sprzedaży oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. W obu przypadkach CARTV płaci cenę zakupu bezpośrednio ubezpieczycielowi.

 

 1. CARTV nie jest ani regularnym sprzedawcą, ani nabywcą oferowanych pojazdów, lecz jedynie pośrednikiem między właścicielem a oferentem. Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana wyłącznie między właścicielem a oferentem, chyba że w umowie uzgodniono inaczej. Wyjątkiem są przypadki, w których STV nabywa prawo własności pojazdu we własnym imieniu, a następnie odsprzedaje go.

 

 1. Realizacja kupna odbywa się wyłącznie za pośrednictwem usługi realizacji All4you. Wyjątkiem są tylko przypadki, które zostały zlecone przez klientów prywatnych/warsztaty i są opatrzone specjalnym identyfikatorem w CARTV sky. W tych wyjątkowych przypadkach CARTV All4you nie wchodzi w zakres usług. We wszystkich innych przypadkach usługa realizacji CARTV All4you jest obowiązkowa.

Usługa realizacji CARTV All4you jest bezpłatna dla sprzedającego. CARTV jest również upoważniony przez umawiające się strony do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu dochodzenia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy w imieniu strony wysuwającej roszczenia.

 
§ 4 Obowiązki i odpowiedzialność dostawcy danych

 1. Dostawca danych odpowiada za to, aby podane przez niego dane, w szczególności zdjęcia, rysunki, opisy i dokumentacja, nie były obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności aby żadne prawa własności przemysłowej osób trzecich nie zostały naruszone. Dostawca danych gwarantuje, że w przypadku, gdy dane udostępnione CARTV pochodzą od osoby trzeciej, zapewnione będą odpowiednie oświadczenia dotyczące zgody na publikację w systemie CARTV.
 2. Dostawca danych zwalnia CARTV z wszelkich roszczeń, niezależnie od podstawy prawnej, które wynikają z naruszenia praw osób trzecich wskutek zaniedbania lub celowego działania.
 3. Dostawca danych ponosi odpowiedzialność wobec CARTV i kupującego za prawdziwość informacji przesłanych do CARTV. Dotyczy to w szczególności informacji o stanie poszczególnych pojazdów, określonych cechach wyposażenia, takich jak akcesoria czy dodatki.

Jeśli osoba trzecia wysunie roszczenia wobec CARTV z powodu nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, dostawca danych zwolni CARTV z wszelkich takich roszczeń.

 1. Dostawca danych zgadza się, aby CARTV ujawniła oferentowi nazwę dostawcy danych, jeżeli oferent zgłosi roszczenia gwarancyjne, które nie są w sposób oczywisty nieuzasadnione, dotyczące sprzedawanych pojazdów, chyba że strony uzgodnią inaczej.

 
§ 5 Obowiązki i odpowiedzialność oferenta/kupującego
 

 1. Oferty złożone za pośrednictwem CARTV w chwili upływu okresu składania ofert są wiążące. Oferent jest związany terminem składania ofert wyznaczonym przez dostawcę danych. Oferent ma możliwość zmiany swojej oferty w okresie składania ofert. Możliwość zmiany ofert jest dostępna w aplikacjach CARTV sky. Po upływie okresu składania ofert żadne zmiany w ofertach nie będą już akceptowane, niezależnie od tego, z jakiego systemu CARTV korzysta oferent. Akceptowane będą tylko zmiany ofert, które można zapisać w systemie CARTV, biorąc pod uwagę fazę przesyłania danych, przed upływem okresu składania ofert. Okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu złożenia oferty. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności oferty przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy uznany przez państwo w miejscu złożenia deklaracji lub wykonania, następny dzień roboczy zajmie miejsce tego dnia (§ 193 niem. k.c.). W przypadkach wymienionych w § 14 ust. 2 OWH okres zgodnie z § 122 k.c. upływa następnego dnia roboczego.
 2. Oferent zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia złożonych ofert wraz ze wszystkimi wprowadzonymi danymi oraz zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłowość oferowanej ceny zakupu. System monituje oferenta o kilkakrotne potwierdzenie oferty, zanim oferta zostanie przesłana do CARTV. Najpierw poprzez wprowadzenie oferty, następnie poprzez zaznaczenie pola w celu potwierdzenia oferty i na końcu poprzez wysłanie oferty, przy czym wszystkie oferty muszą pojawić się ponownie i zostać zatwierdzone.
 3. Oferty są cenami ostatecznymi i w razie potrzeby zawierają podatek VAT.
  Jeżeli dostawca danych lub właściciel zaakceptuje ofertę w okresie ważności oferty, z oferentem zostaje zawarta skuteczna umowa kupna-sprzedaży. To z kolei zobowiązuje oferenta do zapłacenia ceny kupna i do odebrania pojazdu. Miejsce i czas odebrania należy wyjaśnić za pośrednictwem usługi realizacji CARTV All4you lub, w wyjątkowych przypadkach, bezpośrednio ze sprzedającym.
 4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania lub zlecenia odebrania pojazdu, na który nastąpiło przybicie licytacji, w ciągu pięciu dni roboczych od podpisania umowy lub otrzymania potwierdzenia bankowego dla pojazdów finansowanych, w uzgodnionym miejscu na własny koszt. Jeśli kupujący nie będzie mógł go odebrać w tym terminie, poniesie koszty postoju poniesione na miejscu od 6. dnia.
 5. Pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty uważa się również za skuteczne dla oferenta, jeżeli zostanie złożone na piśmie wobec CARTV, lub przez osoby trzecie, którym zlecono odbiór w okresie ważności oferty. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy akceptacja oferty została zadeklarowana wobec CARTV lub osoby trzeciej w ostatnim dniu okresu ważności oferty, ale CARTV mogła powiadomić oferenta dopiero następnego dnia.
 6. Jeśli to możliwe, kupujący lub osoby wyznaczone do odebrania pojazdu powinny sprawdzić pojazd bezpośrednio na miejscu pod kątem dostrzegalnych odchyleń od podanych opisów. Jeśli faktyczny stan pojazdu odbiega od dostarczonych informacji lub informacji podanych w zleceniu odebrania pojazdu, kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia firmy CARTV. Wszelkie podstawy do reklamacji muszą być szczegółowo odnotowane w protokole przekazania oraz, jeśli to możliwe, potwierdzone i udokumentowane zdjęciami. Odpowiednie formularze można uzyskać w CARTV.
 7. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie. W rozumieniu niniejszego postanowienia oznacza to bezpośrednio przy odbieraniu lub, w przypadku odbierania pojazdu przez osobę trzecią, bezpośrednio po przybyciu pojazdu do kupującego. Sprzedającemu należy umożliwić dodatkowe oględziny.
 8. Reklamacje nie będą uznawane, jeśli dodatkowe oględziny są możliwe tylko w utrudnionych warunkach lub przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach, np. wskutek odsprzedaży pojazdu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający formalnie zrzekł się swojego prawa do dodatkowych oględzin. Reklamacje nie będą uznawane, jeśli kupujący lub osoba trzecia po przekazaniu pojazdu dokonała w nim zmian, których rodzaju i zakresu nie można uznać za nieistotne.
 9. Renegocjacje ceny zakupu są w każdej chwili zabronione i można je uznać za istotne naruszenie umowy. Jeśli dochodzone są roszczenia o obniżenie ceny, należy je zadeklarować kupującemu i zgłosić do CARTV za pomocą usługi realizacji CARTV All4you.
 10. Jeżeli kupujący nie będzie w stanie odebrać pojazdu w ciągu pięciu dni roboczych po przybiciu licytacji, jest zobowiązany do poinformowania firmy CARTV niezwłocznie przed upływem tego terminu. W przypadku upływu terminu obowiązuje § 193 k.c. W przypadkach wymienionych w § 14 ust. 2 OWH okres zgodnie z § 122 k.c. upływa następnego dnia roboczego. Ewentualne koszty postoju powstałe w wyniku późnego odbioru ponosi kupujący.
 11. Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany w ciągu 10 dni, CARTV ma prawo, po wyznaczeniu stosownego nowego terminu odbioru i jego bezskutecznym upływie, ponownie wprowadzić pojazd do systemu CARTV na koszt kupującego lub zaoferować go w inny sposób w celu zmniejszenia szkód. W przypadku upływu terminu obowiązuje § 193 k.c. W przypadkach wymienionych w § 14 ust. 2 OWH okres zgodnie z § 122 k.c. upływa następnego dnia roboczego. Nie ma to wpływu na dalsze roszczenia odszkodowawcze firmy CARTV lub sprzedającego.
 12. O ile nie zostało to już zrobione przed odebraniem pojazdu, kupujący jest zobowiązany do wyrejestrowania lub przerejestrowania zakupionego pojazdu w ciągu pięciu dni roboczych od odebrania lub przyjęcia pojazdu. W przypadku upływu terminu obowiązuje § 193 k.c. W przypadkach wymienionych w § 14 ust. 2 OWH okres zgodnie z § 122 k.c. upływa następnego dnia roboczego. W takim przypadku koszty wyrejestrowania lub przerejestrowania ponosi kupujący. Odpowiednie zaświadczenie o wyrejestrowaniu lub przerejestrowaniu należy niezwłocznie wysłać do sprzedającego. Jeśli kupujący nie może wyrejestrować lub przerejestrować pojazdu w powyższym terminie pięciu dni roboczych, CARTV ma prawo dokonać wyrejestrowania. Kupujący jest wówczas zobowiązany do przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów pojazdu i tablic rejestracyjnych do CARTV. Zryczałtowane koszty w wysokości 120,00 EUR netto ponosi kupujący i są one należne firmie CARTV bez żadnych potrąceń, po wystawieniu faktury.
 13. Kupujący jest zobowiązany zapłacić uzgodnioną cenę zakupu pojazdu bez potrąceń zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie kupna-sprzedaży. Jeśli podatek VAT można wykazać osobno, w przypadku eksportu pojazdu na terenie UE cena zakupu pojazdu jest płatna za okazaniem numeru NIP i potwierdzeniem dostawy wewnątrzwspólnotowej z pomniejszeniem o zafakturowany podatek VAT. Kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego – w ramach potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej – że kupujący przewiezie zakres dostawy/usługi do kraju przeznaczenia w UE i tam podda go opodatkowaniu od nabycia. Jeśli tego nie zrobi, kupujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. W takim przypadku kupujący zobowiązuje się również do przesłania sprzedawcy dowodu opodatkowania nabycia w innym państwie członkowskim UE lub do dostarczenia dowodu wywozu z UE. W przypadku sprzedaży poza Unię Europejską, kupujący musi zostać obciążony podatkiem VAT, o ile kupujący nie udowodnił wywozu z Unii Europejskiej. Jeśli płatność jest realizowana za pośrednictwem rachunku powierniczego CARTV, gdy pojazd jest eksportowany do kraju spoza Unii Europejskiej, zapłacony podatek VAT zostanie zatrzymany jako zabezpieczenie i rozliczony oraz wypłacony dopiero po przedstawieniu kompletnych dokumentów eksportowych.
 14. Wszelkie opłaty bankowe ponosi kupujący. Dotyczy to również ewentualnych opłat celnych lub eksportowych.
 15. Przy wyborze sposobu płatności należy koniecznie uwzględnić życzenia sprzedającego. Generalnie płatności można dokonywać u sprzedającego gotówką w ramach obowiązującego ustawowego górnego limitu płatności gotówkowych, za pośrednictwem rachunku powierniczego CARTV lub finansowania bankowego.

Kupujący zapewnia, że jest dostępny przez cały rok od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach pracy 9.00 do 17.00. W przypadku jego nieobecności, w razie potrzeby kupujący jest zobowiązany do wyznaczenia przedstawiciela dla CARTV.

 1. Oferent ma świadomość, że składane przez niego oferty służą również do określenia wartości rezydualnej. W tym zakresie firma CARTV jest uzależniona od tego, czy zaakceptowane oferty będą mogły być zrealizowane po oferowanej cenie. Jeśli oferent nie dopełni swoich obowiązków poprzez nieodebranie pojazdu i/lub niezapłacenie uzgodnionej ceny kupna, CARTV może wypłacić właścicielowi pojazdu brakujące kwoty poprzez ponowne wystawienie pojazdu lub sprzedaż w inny sposób i wysunąć wobec oferenta roszczenia o odszkodowanie. W szczególności CARTV może zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę kupna i uzyskać od niego cesję roszczeń o zapłatę ceny kupna. Uprawnienie to dotyczy również pokrycia kosztów postoju powstałych z winy oferenta.

 
§ 6 Obowiązki i odpowiedzialność CARTV
 

 1. Firma CARTV jest zobowiązana do wprowadzania danych przesłanych przez dostawcę danych na giełdę wartości końcowej. Obowiązek ten nie występuje, jeśli CARTV ma wiedzę o tym, że wprowadzane dane nie są wolne od praw osób trzecich lub są sprzeczne z innymi regulacjami prawnymi i wymogami urzędowymi.
 2. Firma CARTV jest zobowiązana do pozostawienia danych zamieszczonych na giełdzie wartości końcowej do czasu upływu okresu składania ofert.
 3. Po wygaśnięciu okresu składania ofert CARTV kieruje otrzymane oferty do dostawcy danych.
 4. Odpowiedzialność firmy CARTV jest ograniczona do działania umyślnego i rażącego zaniedbania, z wyjątkiem uszkodzenia ciała, utraty życia lub zdrowia. W przypadku nieznacznego naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych wskutek nierażącego zaniedbania, jeśli naruszenie nie zagraża wykonaniu umowy, odpowiedzialność CARTV jest wyłączona. Wyłączenia odpowiedzialności nie ma w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego, przy czym w tym przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej, typowej dla takich umów, przeciętnej szkody bezpośredniej.
 5. Odpowiedzialność firmy CARTV jest wyłączona w przypadku całkowitego lub częściowego braku zdolności przesyłowych lub ograniczenia zdolności przesyłowych u dostawcy Internetu.
 6. CARTV nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez dostawców danych ani za ich nieobciążenie prawami osób trzecich. Nie dotyczy to sytuacji, gdy CARTV ma świadomość, że wprowadzone dane są nieprawdziwe lub naruszają prawa osób trzecich.

 
§ 7 Okres obowiązywania umowy, rozwiązanie i czasowe wstrzymanie

 1. Stosunek umowy między użytkownikiem a CARTV trwa przez czas nieokreślony. Może zostać rozwiązany zarówno przez CARTV, jak i przez kontrahenta bez podania przyczyn, z okresem wypowiedzenia wynoszącym 6 tygodni na koniec kwartału. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Strony zachowują jednak prawo do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny.
 2. W przypadku poważnych naruszeń umowy CARTV ma prawo zdecydować o tymczasowym wykluczeniu użytkownika z uczestniczenia w systemie CARTV lub o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Poważne naruszenie umowy występuje w szczególności wtedy, gdy

 1. użytkownik spóźnia się z zapłatą należnych kwot i pomimo odpowiedniego ponaglenia i wyznaczenia dodatkowego terminu nie dokonuje zapłaty;
 2. użytkownik uzależnia odebranie pojazdu i/lub zapłatę ceny kupna w całości lub częściowo od renegocjacji ceny kupna, mimo że nie ma prawa do obniżenia ceny, bądź odmawia odebrania pojazdu;
 3. użytkownik nie odbierze pojazdu w uzgodnionym terminie i nie zapłaci terminowo ceny kupna, a wcześniejsze ponaglenie z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie przyniesie skutku;
 4. istnieje wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego na majątku użytkownika i nie zostanie wycofany w ciągu miesiąca od złożenia;
 5. użytkownik podał nieprawdziwe informacje we wniosku o dopuszczenie lub
 6. użytkownik w inny sposób naruszył poważnie umowę w taki sposób, że CARTV nie może kontynuować umowy do upływu okresu wypowiedzenia.
 1. Jeśli użytkownik złożył oferty i okres składania oferty lub okres ważności ofert jest dłuższy od pozostałego czasu do zakończenia umowy, użytkownik jest zobowiązany do wykonania wynikających z niej zobowiązań.
 2. Nie wpływa to na ewentualne odszkodowania odszkodowawcze wynikające z powyższych postanowień.

 
§ 8 Warianty płatności i usługi firmy CARTV

 1. CARTV sky
  1. CARTV udostępnia wszystkie dane i obiekty w CARTV sky. Użytkownik loguje się swoimi danymi dostępowymi, które są mu wysyłane bezpłatnie w wiadomości e-mail.
  2. Uruchomienie CARTV sky odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie połączenie internetowe.
  3. Przekazywanie lub odsprzedawanie danych dostępowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody CARTV jest zabronione.
 2. CARTV mobile sky

Alternatywnie użytkownik może pobrać aktualną wersję aplikacji CARTV mobile sky lub korzystać z niej online w przeglądarce. Użytkownik ma do dyspozycji bezpłatną infolinię serwisową w celu przeprowadzenia instalacji. Dane dostępowe do CARTV mobile sky zostaną przesłane użytkownikowi w wiadomości e-mail.

 1. Aktualizacja oprogramowania przez użytkownika jest bezpłatna.
 2. Instalacja i uruchomienie następuje na własne ryzyko. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie połączenie internetowe.
 3. Przekazywanie lub odsprzedawanie oprogramowania i danych dostępowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody CARTV jest zabronione.

§ 9 Płatności

 1. Faktury firmy CARTV są płatne natychmiast po ich otrzymaniu, bez potrąceń, chyba że kontrahent uczestniczy w procedurze płatności SEPA. W razie uczestniczenia w procedurze SEPA firma CARTV pobierze otwarte wierzytelności po upływie terminu płatności.
 2. Jeśli nota obciążeniowa nie zostanie zrealizowana z powodu braku środków na podanym rachunku lub z innych przyczyn niezależnych od CARTV, powstałe z tego tytułu koszty (opłaty za obciążenie zwrotne) zostaną pokryte przez kontrahenta. Dalsze korzystanie z usług CARTV jest niemożliwe do czasu uregulowania zaległych wierzytelności.
 3. Blokada zostanie zniesiona niezwłocznie, gdy tylko użytkownik wypełni ciążące na nim obowiązki lub udowodni to za pomocą odpowiednich dokumentów (wyciągi z konta, pokwitowania płatności) itp. W przypadku powtarzających się lub poważnych przypadków nie przysługuje prawo do ponownego dopuszczenia.
 4. W razie niedotrzymania terminu płatności kontrahent musi zapłacić firmie CARTV odsetki za zwłokę w wysokości 9% powyżej obowiązującej bazowej stopy oprocentowania (§247 k.c.) w skali roku, jeśli w transakcji nie uczestniczył konsument. Jeśli w transakcji uczestniczył konsument, odsetki za zwłokę wynoszą 5% powyżej bazowej stopy oprocentowania. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia odszkodowania za wyższe szkody z powodu zwłoki. W przypadkach podanych w § 14 ust. 2 OWH, zgodnie § 517 ust. 2 k.c. stopa procentowa wynosi 5% w skali roku powyżej bazowej stopy oprocentowania, z możliwością dochodzenia odszkodowania za wyższe szkody z powodu zwłoki lub kary umownej.
 5. Jeśli kontrahent nie dotrzyma terminu płatności, wszystkie niespłacone wierzytelności na rzecz CARTV staną się natychmiast wymagalne.
 6. Jeśli sytuacja majątkowa kontrahenta pogorszy się w sposób zagrażający zaspokojeniu roszczeń firmy CARTV, CARTV może żądać płatności z góry lub odpowiedniego zabezpieczenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy CARTV dowie się o istniejących okolicznościach dopiero po zawarciu umowy. W razie braku płatności z góry lub zabezpieczenia pomimo ponaglenia i wyznaczenia stosownego terminu dodatkowego CARTV ma prawo odstąpić od umowy lub zażądać odszkodowania za niewykonanie.

 
§ 10 Import, eksport i używanie oprogramowania
Kontrahent ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa i innych przepisów dotyczących jego praw do importu, eksportu i używania oprogramowania.

 
§ 11 Odmowa świadczenia, kompensacja należności, zastrzeżenie odstąpienia
Istotne pogorszenie się stanu majątkowego po stronie kontrahenta, które nastąpi lub o których CARTV dowie się dopiero po nawiązaniu stosunków handlowych, uprawnia CARTV do odmowy świadczenia, w szczególności do wykluczenia kontrahenta z uczestnictwa w CARTV. Kontrahent może zapobiec wykluczeniu i zagrożeniu celu umowy poprzez odpowiednie zabezpieczenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy kontrahent nie wypełni swoich zobowiązań wobec osób trzecich w związku z usługami CARTV, np. w zakresie płatności i terminowego odbierania zakupionych pojazdów. Jeżeli kontrahent nie spełni żądania zabezpieczenia w stosownym terminie, CARTV ma prawo odstąpić od umowy. Kompensacja przez partnera umownego swoich wierzytelności z wierzytelnościami wzajemnymi jest niedozwolona, chyba że są one bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. Dochodzenie prawa wstrzymania przez kontrahenta jest niedozwolone, chyba że opiera się ono na tym samym stosunku umownym lub roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

 
§ 12 Ochrona danych
CARTV gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Dane osobowe są gromadzone tylko w celu nawiązania, realizacji lub rozwiązania stosunku umowy, jeśli jest to konieczne. W zależności od planowanego wykorzystania chodzi o następujące rodzaje danych: dane ofertowe, dane kontraktowe, dane adresowe i komunikacyjne oraz dane dotyczące płatności. W ramach nawiązywania, realizacji lub rozwiązania stosunku umowy dane, o ile jest to konieczne, mogą być przekazywane osobom trzecim, które są kontrahentami CARTV (np. instytucje bankowe). Przetwarzanie i wykorzystywanie danych ma miejsce wyłącznie w Republice Federalnej Niemiec lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Dane te nie będą ujawniane osobom trzecim do celów komercyjnych. Więcej informacji na temat przepisów ochrony danych RODO można znaleźć na naszej stronie internetowej https://goalive.cartv.eu/de/kontakt/datenschutz/

 
§ 13 Jurysdykcja
Miejscem realizacji i jurysdykcji jest Monachium, o ile kontrahentami są podmioty handlowe, osoby prawne prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny. CARTV ma jednak również prawo do złożenia skargi zgodnie z ogólną jurysdykcją kontrahenta.

 

 
§ 14 Obowiązujące prawo

 1. Stosunek umowy między CARTV a danym kontrahentem podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem wszelkich umów dwustronnych i wielostronnych dotyczących zakupu majątku ruchomego, w szczególności z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.04.1980 r. (CISG).
 2. Jeśli kontrahent korzystający z usług CARTV jest konsumentem słowackim, stosunek umowy między CARTV a kontrahentem podlega prawu Republiki Słowackiej, w szczególności słowackiemu kodeksowi cywilnemu nr 40/1964 Gsml. w obowiązującym brzmieniu (k.c.). Konsument słowacki oznacza osobę fizyczną mająca stałe miejsce zamieszkania w Republice Słowackiej, która dokonuje transakcji handlowych w celach, których nie można przypisać jej działalności zawodowej ani gospodarczej.

Niniejsze OWH obowiązują od 15.10.2020

Close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.